Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering matematik åk 3 2016-2017

Skapad 2016-08-18 13:07 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Matematik för årskurs 3
Grundskola 3 Matematik

Ämnet matematik syftar till att förbättra elevens matematiska kunskaper. Kunskaper i matematik hjälper eleven i många vardagliga situationer samt ökar möjligheten ett fatta välgrundade beslut.

Innehåll

Syfte som området berör:

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven utveckla sin förmåga att:
formulera och lösa problem, använda matematiska begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder, föra och följa matematiska resonemang samt att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Lgr 11)

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll som området berör:

Under läsåret kommer vi att arbeta med addition, subtraktion, multiplikation och division - olika strategier och när de olika räknesätten kan användas.
Vi kommer att lära oss 2-9 multiplikation samt grunderna i division och bråk.
I geometri kommer vi att arbeta vidare med geometriska objekt.
Vi arbetar med matteboken Tuhattaituri 3a och 3b.

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att arbeta på olika sätt, t.ex:

 • Jobba med matteboken och göra hemläxor
 • Kontinuerligt enkla huvudräkningsuppgifter
 • Praktisk matte (räkna med olika föremål och hjälpmedel)
 • Utematte = matematik utomhus genom lek och naturen
 • Kroppsliga övningar

 All vår matematikundervisning syftar mot kunskapskraven i Lgr 11.

Bedömning

Läraren kommer att följa elevens utveckling på olika sätt:

 • Diagnoser (formatiivinen koe)
 • Elevens dagliga arbete under lektionerna samt läxor
 • Nationella prov (VT 17)

Matriser

Ma

MATEMATIKMATRIS

Matrisen visar de områden som beskrivs i Kunskapskrav för årskurs 3, Lgr 11. När en ruta är färglagd betyder det att eleven uppnått detta mål.
VÄLJA OCH ANVÄNDA STRATEGI
 • Ma   3
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
RIMLIGHET
 • Ma   3
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
BEGREPP
 • Ma   3
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
SYMBOLER
 • Ma   3
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
RELATERA BEGREPP
 • Ma   3
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
NATURLIGA TAL
 • Ma   3
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
TAL I BRÅKFORM
 • Ma   3
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
GEOMETRISKA BEGREPP
 • Ma   3
Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
PROPORTIONELLA SAMBAND
 • Ma   3
Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
MATEMATISKA METODER
 • Ma   3
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
HUVUDRÄKNING
 • Ma   3
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
SKRIFTLIGA RÄKNEMETODER
 • Ma   3
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
LIKHETER
 • Ma   3
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
AVBILDA
 • Ma   3
Eleven kan även avbilda och utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
MÄTA, JÄMFÖRA OCH UPPSKATTA
 • Ma   3
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
UTTRYCKSFORMER
 • Ma   3
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
TABELLER OCH DIAGRAM
 • Ma   3
Eleven kan vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
RESONEMANG
 • Ma   3
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: