Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturcirkel år 3

Skapad 2016-08-18 14:08 i Lerbäckskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Läsa, skriva, diskutera
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syften för arbetsområdet

Du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur för att kunna förstå och tolka olika texter. Du ska vara medveten om var och hur du får reda på innebörden av nya ord. Du ska utveckla din språkliga förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi skapar i klassen litteraturcirklar med grupper om fyra-fem elever där varje grupp under några veckor läser en bok hemma som läsläxa och diskuterar vid träffar i skolan. Till varje vecka är det bestämt vilka sidor som ska läsas och vilka olika roller eleverna har. Rollerna som vi kommer börja arbeta med är: ordförande, sammanfattare, ordletare, illustratör och karaktärsbeskrivare och boktrollkarl. Eleverna kommer att ha olika arbetsuppgifter hemma, beroende på vilken roll de har, som ska förberedas inför mötet. På mötet kommer varje elev få redovisa sin rolls uppgifter inför de andra i gruppen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att få läsa skönlitterära böcker, en åt gången, som är anpassade efter gruppen. Du kommer att få göra sammanfattningar på textens (vissa sidor ur boken) handling, sammanfattare. Du kommer att får göra bilder till texten (vissa sidor ur boken) du läst, illustratör. Du kommer att få motivera dina val av bilder, illustratör. Du kommer att få söka upp okända, för dig, ords betydelse, ordletare. Du kommer att få söka upp ordens betydelse med hjälp av ordböcker, uppslagsverk, sökmotorer etc. Du kommer att få lära dig hur du kan beskriva en person genom personens handlingar och olika karaktärer, karaktärsresare. Du kommer få öva språkets struktur. Du kommer få göra muntliga redovisningar och delta i samtal där du ska reflektera och ställa frågor.

Kunskapskrav år 3

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: