Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 Favorit Matematik 1B, kap 4

Skapad 2016-08-18 20:17 i Forssaängskolan Borlänge
Grundskola F – 2 Matematik

Lärområde:  Mätandets princip  Centimeter och dess förkortning samt att mäta med en centimeters noggrannhet.  Fyrhörning, rektangel, triangel och cirkel.  Punkt, sträcka och linje.  Att spegla och symmetri.

Innehåll

Mål

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Eleven ska kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Eleven skall också genom undervisningen i ämnet matematik sammanfattningsvis ges förutsättningar och utveckla sin förmåga att;

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Lärandemål

Du kommer att få lära dig:                                                                                                                                                        

 • Att mäta med linjal med en centimeters noggrannhet.
 • Att mäta med ditt spann, dvs. längden mellan tummen och pekfingret.
 • Begreppet centimeter, förkortningen cm och addera ihop sträckor.
 • Att uppskatta, dvs. försöka säga hur långt ett föremål är.
 • Begreppet hörn.
 • Att känna igen en fyrhörning, en triangel och en cirkel.
 • Att känna igen fyrhörningen rektangel.
 • Begreppen "hörn", "sida" och "vinkel.
 • Känna igen, rita och namnge en punkt     .
 • Känna igen, rita och namnge en linje             .       
 • Känna igen, rita och namnge en sträcka          .
 • Begreppet symmetri, rita en symmetrilinje, rita fortsättningen på en bild så den blir symmetrisk, upptäcka symmetrilinje i en bild, dvs. bilder som du kan dela på mitten och där bildens båda sidorna om linjen är likadana.
 • Att en spegling är en form av symmetri.

 

Läraktiviteter

 • Du får höra en berättelse till varje nytt avsnitt om skatan Sally och barnen Isa och Charlie.
 • Gemensamma genomgångar inför varje avsnitt.
 • Frågor till samtalsbilden.
 • Arbete på tavlan
 • Få problemtal upplästa som du löser med huvudräkning till varje nytt kapitel.
 • Använda laborativt material.
 • Använda linjal att mäta och dra streck med.
 • Arbeta praktiskt med att uppskatta och mäta.
 • Spel
 • Klippa ut figurer och leta symmetrilinjer.
 • Par- och gruppaktiviteter
 • Uppgifter i "Favoritmatematik 1B” eller ”Mera Favorit Matematik 1B”

Elevmedverkan

Delta i praktiska uppdrag i helklass, par och mindre grupp.

Välja spel och vilka extrauppgifter du vill göra.

Utvärdering

 Under arbetets gång. Vad är lätt/svårt? Behöver vi arbeta mer/repetera något?

Diagnos.

Prata med varje barnen om vad de ska tänka på till nästa gång.

Repetera ev. avsnitt som diagnosen visat behöver arbetas mer med.

Matriser

Ma
Bedömning av lärande

Lärandemål
Du har visat att du kan
Kunskapskrav åk 3
1
Lösa problemtal du får lästa för dig.
1. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
2.
Rita punkt, linje och sträcka.
2, 5. Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
3.
Mäta en sträcka med linjal.
3,4, 6. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
4.
Mäta en figurs sidor med linjal.
5.
Känna igen cirkel, rektangel, fyrkant och triangel.
6.
Räkna ihop sträckors längd.
6. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
7.
Rita in en symmetrilinje.
7, 8. Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
8.
Rita så att en påbörjad bild blir symmetrisk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: