Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete med Bamse och hans vänner

Skapad 2016-08-18 21:06 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Vi använder Bamsefigurerna som praktiskt arbetsverktyg både på samling, ute i skogen, på gården och i olika omsorgssituationer. Detta för att vi vill inspirera barnen i ett lustfyllt lärande.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi har sett ett stort intresse för Bamse i vår barngrupp och tänkte därför att det skulle vara ett bra verktyg i barnens utveckling och lärande i alla olika situationer.

Vi kommer under terminens gång observera barnen och utgå från deras behov och intressen i våra veckoplaneringar. Vilka lärprocesser är barnen inne i? vad är det barnen försöker förstå? nu är det mycket känslor så här i inskolningstider så vi tänker börja med att Bamsefigurerna och barnen får reflektera kring känslorna ledsen, glad, arg och rädd.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Att skapa en trygg barngrupp där det lustfyllda lärandet är i fokus

Mål - Se valda läroplansmål nedan.  

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

är trygga i vår miljö och våra rutiner

knyter an till för dem viktiga anknytningspersoner

är delaktiga i den pedagogiska planeringen

kan påverka innehållet i deras dag genom egna och demokratiska val

Metod, och material -Hur gör vi?

Metod Bamse och hans vänner kommer en dag i sin luftballong till förskolan. Vi kommer låta figurerna vara med under hela dagen i olika lärandesituationer såsom i leken, på samlingen, på utflykten och under lunchen och vilan. Dem kommer vara en del av gruppen kan man säga.  Figurerna kommer ge barnen olika uppdrag och vi kommer prova olika uttrycksformer för att utmana och inspirera barnen i sitt lärande. Vi kommer använda sång och musik, dans, rörelse, skapande och lek där alla våra sinnen är i fokus.

Förutsättningar Vi har 10 barn i åldrarna 1-2,5år. Vi är två pedagoger som har huvudansvar för gruppen och arbetet kommer fortgå i barnens tempo under hela terminen.

Dokumentation Observationer, kamera, iPad, film. Vad barnen säger och gör samt reflektioner kring det vi gjort tillsammans med barnen. ”Bamsevägg” inne på avdelningen, på tavlan i hallen och unikum.

Förberedelser Vi har dels färdigt material sedan tidigare arbete med Bamsetemat så vi återanvänder mycket av det samtidigt som vi är lyhörda för barnens behov och intressen och utvecklar nya tankegångar och material.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: