Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spotlight 8 Unit 1 All you need is LOVE

Skapad 2016-08-19 11:13 i Linnéaskolan Uddevalla
Vi utgår ifrån textboken Spotlight 8. Vi kommer jobba med text A, B och några av cool reads texterna, t ex Juno. Vi kommer även se filmen Juno. Avcheckning blir genom att göra en filmrecension eller svara på frågor till filmen Juno och test på ord och fraser från text A och B samt grammatiska moment vi gått igenom. Bedömning av den muntliga färdigheten under lektionerna.
Grundskola 8 Engelska

You have to find someone who loves you for who you are.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Sånger och dikter.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna;

 • Diskutera sex och samlevnad ur olika perspektiv
 • Skriva en längre text om en film du sett
 • veta vad pluskvamperfekt är samt veta skillnaden mellan would och should
 • användbara ord och fraser som förekommer i stycket

Undervisning

Vi kommer att jobba med temat kärlek och relationer . Detta kommer vi att göra genom att läsa texter och genomföra övningar enligt planning sheet. Vi kommer också att genomföra diskussioner, titta på klipp och lyssna på musik och se på Juno. 

I de bedömningsgrundande uppgifterna ingår bl.a. en skriftlig uppgift samt läxförhör och diskussioner i grupper. Andra bedömningar kommer att vara läs- och hörförståelse samt muntliga uppgifter.

 

Bedömning

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • reception, dvs hur du förstår det du hör och läser
 • produktion, dvs hur du uttrycker dig muntligt och skriftligt
 • interaktion, dvs hur du använder språket tillsammans med andra och kopplar till dina egna kunskaper, känslor och erfarenheter vid diskussioner

Matriser

En
Skriftligt omdöme i Engelska -13

På väg mot
Grundläggande förmåga
God förmåga
Mycket god förmåga
Hörförståelse
Eleven förstår delar av talad engelska men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Tala
Eleven formulerar sig ännu inte så att det som sägs blir begripligt. Brister i formuleringar och uttal gör budskapet svårt att förstå.
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande med begripligt uttal.
Eleven formulerar sig relativt tydligt, relativt varierat och relativt sammanhängande med visst flyt och relativt gott uttal.
Eleven formulerar sig relativt varierat och med tydligt och sammanhängande flyt samt gott uttal.
Samtala
Eleven uttrycker sig med enstaka ord och fraser så att sammanhanget blir svårt att förstå. Eleven saknar strategier för att samtalet ska fungera.
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven kan använda sig av i huvudsak fungerande strategier för att förbättra interaktionen (kommunikationen).
Eleven uttrycker sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven använder sig av fungerande strategier som förbättrar interaktionen (kommunikationen).
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven använder sig av väl fungerande strategier som förbättrar interaktionen (kommunikationen).
Läsförståelse
Eleven läser delar av enkla texter och förstår lösryckta ord och uttryck men kan ännu inte tillgodogöra sig sammanhanget.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Skriva
Eleven formulerar sig ännu inte så att det som skrivs blir begripligt. Brister i formuleringar och språk gör budskapet svårt att förstå. Eleven saknar strategier för att texten ska fungera.
Eleven formulerar sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i olika genrer samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Eleven formulerar sig relativt tydligt, relativt varierat och relativt sammanhängande med visst flyt. Viss anpassning till syfte, mottagare och situation görs. Eleven väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap. Eleven bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap. Eleven bearbetar och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: