Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Blåa hösten 2016

Skapad 2016-08-19 12:51 i Soldatängens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola

Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Innehåll

Vår vision

Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Syfte med teamplanen

Teamplanen kan ses som ett verktyg för utveckling av verksamheten.

  • Den är ett stöd för analys- att stanna upp i arbetet
  • reflektera över vad som sker 
  • vad som behöver utvecklas i relation till uppsatta mål.

 

Teamplanen utformas utifrån KASAM-känsla av

  • sammanhang
  • hanterbarhet
  • begriplighet 
  • meningsfullhet.  

 

 Använd navet i årshjulet för systematiskt kvalitetsarbete som stöd så att planen "svarar på frågorna

"Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? 

Planen bör vara så vardagsnära som möjligt och på ett tydligt sätt verka för utveckling och lärande hos barnen.

Teamplanen ligger till grund för arbetslagets regelbundna planering och reflektion.

Fokusområden Partille

Allas lika värde

Professionalitet

Framåtanda

Fokusområden Oxleds förskolor 2016-2017

I år har Oxleds förskolor valt tre fokusområden

  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalietsarbete
  • Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 
  • Estetiska lärprocesser

 

Unikum - pedagogisk dokumentation . Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar med Pedagogisk dokumentation och Systematiskt kvalitetsarbete och använder Unikum som verktyg i detta arbete.

Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?

Vi utgår från förskolans likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. 

Estetiska lärprocesser

Var är vi?

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

Utgå från Oxleds förskolors fokusområden/prioriterade områden.

"Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum"
"Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?"

"Estetiska lärprocesser"

 
 

Beskriv var ni är just nu. Förväntningar, Förutsättningar.

Många barn som lämnat oss och då många barn som ska skolas in i Blåas verksamhet (nio stycken nya). Som vanligt fokuserar vi så här i början av terminen att alla barn ska bli trygga med oss och varandra samt att lära sig våra rutiner. Personalförändringar då en av oss är sjukskriven och då ska vi även skola in en ny i vårt arbetslag.

Introducera de nya barnen i vårt naturtänk. Även ta upp tråden igen med de "gamla" barnen. Vad kommer hända med vårt sopbergsprojekt?

Vart ska vi?

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

Utgå från Oxleds förskolors fokusområden/ prioriterade områden. 

"Pedagogisk dokumentation/Systematiskt kvalitetsarbete/ Unikum?"
"Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?"

"Estetiska lärprocesser"

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på er avdelning?

Välj max tre mål som är konkreta och tydliga för oss i arbetslaget. Beskriv målet/målen så att det blir ett tydligt VART SKA VI?

Formulera ett önskat läge i förhållande till målen.

Koppla målen till läroplanen.

 Bli en trygg barngrupp. Att barnen kan våra rutiner, trygg i samling, inte ledsna vid lämning etc. Att bli en homogen grupp. Att föräldrar är trygga med oss.

Introducera nya och gamla i naturtänk och komma ut i skogen ihop. Vi upplever att gruppsammanhållningen stärks när vi går iväg. Ta tillvara på vad vi ser och hittar ute i naturen.

Fortsätta arbeta med hållbar utveckling. Varför källsorterar vi? Sedan fortsätta med Sopbergsprojektet och se vart det leder. Förbereda för Läroriksmässan.

 

 

Hur gör vi?

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. Varje vecka ska verksamheten och dokumentationen kunna kopplas till målet/målen. 

Vad behövs för att vi ska uppnå det önskade läget?

 Vara närvarande och tillgänliga för barnen! Ta tillfällen att gå iväg ihop.

Ta tillvara på det som händer i naturen. Nu blir det höst, vad händer då? Varför har vi årstider?

Källsortering. Prata som sagt om varför vi källsorterar. Gå till miljöstationen. Starta upp glaskomposten - vad händer med det vi lägger där i? Maskarium.

Som vanligt - utgå från vad barnen är intresserade av och det vet vi inte än. Vad vi behöver för att "lyckas" är pedagoger som får utrymme att pröva, att vi får tid att prata med varandra, att vi pedagoger känner tillit till varandra och att vi är olika. Hannah ska också få delta i våra planeringar och möten - vi är ett arbetslag. Tid att vara med barnen för att lära känna dem och deras föräldrar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: