Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fårdala - Värdegrund ht åk 1

Skapad 2016-08-19 13:42 i Fårdala skola Tyresö
Under höstterminen kommer vi fokusera extra mycket på att träna på att samarbeta, visa hänsyn och respektera andras åsikter och tankar och även uttrycka egna åsikter och tankar.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Måste man vara en bra kompis?

Innehåll

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser

1. Värdegrundsarbete

När vi arbetar med skolans värdegrund vill vi göra eleverna medvetna och ge dem ökad kunskap om människors lika värde, mobbning och hur vi ska vara mot varandra. Vi kommer i vårt arbete att utgå ifrån livsfrågor som är aktuella i elevernas vardag. Några exempel på frågor vi kommer arbeta kring följer nedan: Vad är mobbning och varför finns det? Hur säger man ifrån när någon är elak? Kan man vara taskig utan att förstå det själv? Hur ska man göra för att våga stå upp för sig själv eller för en kompis?

4. Arbetssätt

Arbetslagets vision är: Trygga barn i en inspirerande miljö som väcker nyfikenhet och glädje
Vi kommer att göra övningar och aktiviteter för att skapa ett tryggt och trivsamt klimat i gruppen.

- Vi har klassråd
- Vi jobbar enskilt och i grupp
- Vi ser på filmer
- Vi diskuterar och samtalar
- Vi dramatiserar

- Vi läser olika berättelser

- Vi tränar på att leka med olika kompisar

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

.

5. Bedömning

Du kan berätta om klassens trivselregler

Du kan berätta om varför det är viktigt med regler i vissa sammanhang

Du vet att man ska behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Du känner till att vi har en likabehandlingsplan samt kan berätta om något som står i den.

Du känner till att det finns en barnkonvention samt kan berätta något om vad som står i den.

 

 

6. Kunskapskrav

Se nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: