Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsåret 16/17

Skapad 2016-08-19 13:48 i Söderskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med grundläggande tal-, läs- och skrivutveckling.
Grundskola 3 Svenska

Vi kommer att arbeta med grundläggande tal-, läs- och skrivutveckling. Detta tränar vi när vi arbetar med: 
Grönt ljus" med läsförståelse och skrivinlärning.
Lyssnar på högläsning och samtalar om texter.
Diktamen där vi tränar stavning.
Parläsning med KIWI böcker.
Läsförståelse grön, blå och röd.
Vi kommer även använda Läsande klass

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha ett varierat språk är väldigt betydelsefullt. Vi kommer träna din förmåga att 

berätta och samtala i grupp.
läsa och analysera olika texter.
skriva olika slags texter.
bli medveten om varför det är viktigt att läsa och skriva och du ska få möjlighet att reflektera över din egen lärprocess.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer dig kontinuerligt under läsåret genom att se och lyssna om du kan:

Berättande
berätta i grupp och lyssna på andra.
återberätta en händelse eller saga så att andra förstår vad du menar.
berätta längre berättelser så poängen blir tydlig

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande
beskriva olika saker så att man förstår vad du menar.
förklara så att andra förstår vad du menar.
ge och ta muntliga instruktioner.
talar om vad du tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter.

Läsa

tar eget initiativ till läsning.

förstår det du läser och kan berätta vad det handlar om.

drar slutsatser och gör förutsägelser med hjälp av ledtrådar och information som både uttrycks och inte direkt uttrycks i texten.
fundera och reflektera över olika texters innehåll och anknyter till egna erfarenheter.

växlar vid behov mellan olika avkodningsstrategier.

läser och förstår enkla instruktioner.

Skriva

berättelser med början, mitten och slut. 

skriver meningar med stor bokstav och punkt.

stava många ord och vet hur man kan ta reda på hur ord stavas.

skriva om det du lärt dig, faktatexter och instruktioner med egna ord så andra förstår.

använder olika stöd när du skriver en text. Ex. Du planerar ditt skrivande genom en tankekarta, du diskuterar med andra om hur man kan skriva.

visar intresse för att förbättra din text.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med "Grönt Ljus" med läsförståelse och skrivinlärning
Lyssnar på högläsning och samtalar om texter.
Diktamen där vi tränar stavning.
Parläsning
Läsförståelse grön, blå och röd.
Program på Ipad
Skriva olika texter: Berättelser, faktatexter, brev och instruktioner
När vi arbetar med Läsande klass tränar vi på att minnas och återberätta texter, samtala om texter ex. Hur skulle du gjort om du var huvudperson? Vad tror du ska hända? Vilket tycker du var viktigast i berättelsen? Vad skulle du vilja veta mer om?

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: