Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikjakten pedagogisk planering

Skapad 2016-08-21 11:09 i Ekdalaskolan Härryda
Musikjakten innebär, i korthet, att ni kommer att hjälpa forskarna att skapa digital musik genom att använda ett tillhandahållet musikgenereringsverktyg. Musiken som skapas av eleverna analyseras av forskarna och till viss del av eleverna i syfte att studera kreativa processer. Ni jobbar i grupper om två och skapar i projektets första del musik tillsammans med hjälp av ett särskilt datorprogram som låter dem ”avla” fram musik som ni gillar. Till sist tillverkar ni en vetenskaplig poster per grupp där de beskriver era resultat.
Grundskola 9 Matematik Biologi Musik Svenska Svenska som andraspråk

Musikjakten innebär, i korthet, att ni kommer att hjälpa forskarna att skapa digital musik genom att använda ett tillhandahållet musikgenereringsverktyg. Musiken som skapas av eleverna analyseras av forskarna och till viss del av eleverna i syfte att studera kreativa processer.

Ni jobbar i grupper om två och skapar i projektets första del musik tillsammans med hjälp av ett särskilt datorprogram som låter dem ”avla” fram musik som ni gillar.

Till sist tillverkar ni en vetenskaplig poster per grupp där de beskriver era resultat.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnes-
områden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Vad ska vi arbeta med?

Målet med Forskarhjälpen är att skolelever själva ska få möjlighet att prova på riktig forskning. Eleverna får en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt kan innebära, och forskarna får samtidigt hjälp med sin forskning.

Förhoppningen är att vi tillsammans kan bidra med en liten men betydelsefull pusselbit i ett större forskningsprojekt. Forskarhjälpen leds av Nobelmuseet och är finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Hur ska vi arbeta?

 

Ni kommer på musik- och no-lektionerna att arbeta med musikjakten. Först arbetar ni med att generera musik samt lära er mer om genetik.

Därefter får ni arbeta med att undersöka ert egna och övriga skolors resultat.

Steg tre är att skapa en vetenskaplig poster. En av postrarna kommer gå till final och två elever och Katarina kommer åka till Stockholm vid prisutdelning där en av landets skolor som deltar i tävlingen kommer utses som vinnare.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni styr själva över den musik ni genererar och väljer just den musik ni tycker bra om. 

Ni får vara med och ta fram era egna tävlingsbidrag. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Ni redovisar era kunskaper kontinuerligt genom de uppgifter ni gör på lektionerna och postern som lämnas in till tävlingen.

 

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  C 9
  Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Mu  E 9
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
 • Mu  E 9
  Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • Mu  C 9
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
 • Mu  C 9
  Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • Mu  A 9
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
 • Mu  A 9
  Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • Bi  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  E 9
  Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
 • Bi  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Bi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Bi  C 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  C 9
  Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
 • Bi  C 9
  Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Bi  C 9
  Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Bi  A 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  A 9
  Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
 • Bi  A 9
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Bi  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  C 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Veckoplanering

23 september

Deadline för musikskapande.

 

2 oktober

Det interaktiva analysverktyget öppnas för eleverna.

Studenterna kan på hemsidan analysera musiken med avseende på bakgrunds-
data om eleverna och musikens egenskaper, och skapa sina egna grafer av samband de tycker är intressanta, t ex hur musiken varierar beroende på bostadsort och musikalisk bakgrund. Man kan också titta på om olika elever har använt det evolutionära musikverktyget olika.

• Välja ut intressanta tvärsnitt av data, och exportera grafer av dessa, och skriva texter om dem.

• Utforma poster.

• Sammanställning av arbetet.

• Färdigställa poster.

 

17 oktober

Postrarna färdiga och inskickade.

 

1 november

Deadline för att skicka låtar till musiktävlingen (frivilligt).

 

11–25 november

Posterröstning via Facebook.

 

25 november

Vinnare utses i postertävlingen av en jury.

 

8 december

Avslutningskonferens på Nobelmuseet ca Kl. 10–15. En lärare och två elever är välkomna. Eleverna presenterar sina postrar och forskarna presenterar resultatet, och det blir föreläsningar om relaterade ämnen. Prisutdelning som kommer att websändas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: