Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aritmetik för år 9 ht 16

Skapad 2016-08-21 22:07 i Torpskolan Lerum
Arbetsområde för tal och taluppfattning.
Grundskola 9 Matematik
Under några veckor kommer vi att arbeta med området Tal. Du kommer känna igen en del av området och få chansen att repitera detta men samtidigt kommer du att stöta på lite nytt. Som alltid kommer du att få lära dig något historiskt som har med området att göra i detta fall Pythagoras

Innehåll

I vårt talsystem, tiosystemet, har vi 10 siffror och med dessa siffror kan vi skriva oändligt många tal. 8 kan vara både en siffra och ett tal medan 87 är ett tal som består av två siffror.

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang..

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
• Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
•Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning
•Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Vad ska vi göra- Undervisning och arbetsuppgifter:

Varje lektion kommer ni att ha en gemensam start, ibland av något nytt och ibland repetition. Efter genomgången ska ni få möjlighet att öva på de moment som tagits upp.

Varje vecka kommer ni ha matteläxa. Antingen fortsätter ni öva på det vi arbetat med i skolan så att ni känner er säkra (ligger i fas med ert beting + läser igenom det ni gjort) eller så räknar ni någon av läxorna bak i boken.
Vill man kan man plocka de tre sista uppgifterna på läxorna från två läxor i taget så ca 6 uppgifter. Detta är för dem som vill ha lite utmaning.

 

Vecka 34

Talmängder , negativa tal, delbarhet och primtal


Vecka 35

Tal i potensform

Vecka 36

Tal i potensform +Kvadratrot och Pytagoras sats

Vecka 37
Pytagoras sats / jobba klart och på fredag har vi ett E prov. 

Vecka 38
Repetition /fördjupning

Blå /röd/ svart kurs

Vecka 39
Repetition / föedjupning
Blå /röd/ svart kurs

 

Vecka 40
Repetitions prov / fördjupningsprov Torsdag. Självskattning och muntlig uppg fredag.

Vad ska bedömas -Efter avslutat område ska du kunna:

I nedanstående punketer ska du kunna arbeta utifrån förmågorna:

Problemlösning, begrepp, metod, kommunikation och resonemang

 • sortera tal i olika talmängder
 • faktorisera tal
 • räkna med negativa tal
 • räkna med potenser
 • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal.
 • använda sig av Pythagoras sats

 

 använda dig av följande begrepp:
Prefix, Grundpotens, tiopotens, Talmängd, naturliga/rationella/reella/sammansatta/negativa och primtal
Primfaktorer, faktorträd, kvadrattal, kvadratrot, pythagoras sats, katet och hypotenusa

Hur bedöms du?

Bedömning är något levande som sker hela tiden.

I samtal, redovisningar, under genomgångar, när man räknar i boken, prov -Ja hela tiden. Du visar under lektioner med ditt deltaggande vad du kan och på vilket sätt. Lektioner är till för att man ska få träna och behöver inte vara rätt för att be om hjälp och att det ska påverka resultaten. Har du visat under lektionerna att du kan det som förväntas av dig behöver du inte vara nervös inför prov. Det kommer aldrig att användas negativt om du ber om hjälp snarare är det positivt och bidrar till att du kommer längre och får ytterligar e chans att visa vad du kan.

Prov ligger som en del som alla andra men är inte det definitiva och avgörande.

Matriser

Ma
Kunskapskrav för område Tal åk 9 ht 16

Problemlösning

Förmåga att: "formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder"
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Lösa problem
förmåga att lösa olika problem i bekanta situationer, välja strategi och medod samt formulera enkla matematiska modeller. förmåga att värdera tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt att föreslå alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Du kan även med viss vägledning formulera enkla matematiska modeller anpassade till problemet. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Du kan även med viss vägledning ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Du kan även formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas till problemet. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Du kan även ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa problem på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär Du kan även formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas för problemet.. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen. Du kan även ge förslag på alternativa tillvägagångssätt

Begrepp

förmåga att: "använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Använda begrepp
Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan olika begrepp.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan beskriva olika begrepp på ett huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan beskriva olika begrepp på ett relativt väl fungerande sätt och använda dem i bekanta sammanhang och föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan beskriva olika begrepp på ett väl fungerande sätt och växla mellan olika uttrycksformer och föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hör ihop.

Metod

förmåga att: "välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter"
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
förmåga att välja metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat

Kommunikation

förmåga att: "använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser"
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
förmåga att redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt, med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt, med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, med god anpassning till syfte och sammanhang.

Resonemang

förmåga att: "föra och följa matematiska resonemang"
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
förmåga att föra och följa matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan föra och följa matematiska resonemang på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan föra och följa matematiska resonemang på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: