Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Presentera en klasskamrat

Skapad 2016-08-22 07:24 i Östergårdsskolan Halmstad
Som introduktion till läsåret och för att lära känna varandra ska eleverna få intervjua en klasskamrat, öva på att göra en enklare presentation samt ges möjlighet att tillsammans öva på att förstå innehållet i andras presentationer.
Grundskola 6 – 9 Engelska

Welcome to English class!

Time to get to know each other even better. What is your favourite food? What music do you listen to? Do you have any TV series you just can't miss? Let me know and I will tell you about that time I booked a one week holiday to Ireland...

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Vi övar primärt på elevens förmåga att uttrycka sig i tal. På köpet ges även möjlighet för eleverna att öva på att förstå och tolka talad engelska.

Vi inleder lärområdet med att tillsammans formulera exempel på intervjufrågor samt lämpliga följdfrågor. Och genom att under arbetsområdets gång aktivt ge feedback på varje elev får vi en bild av elevernas förkunskaper.

Innehåll

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtala genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar

Muntliga beskrivningar

Bedömning

Bedömningen sker främst som formativ bedömning genom hela lärområdets gång. Dels hur de hanterar intervjufasen både som intervjuobjekt och som intervjuare. Dessutom bedöms förmågan att beskriva under själva presentationen. Det som kommer att bedömas är deras utveckling mot kunskapskraven

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

I muntlig framställning kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt.

Konkretisering av mål

Vi exemplifierar och modellerar språkliga strategier för hur en intervju kan se och tillsammans med eleverna arbetar vi fram frågor och frågeställningar som kan vara intressanta samt diskuterar oss fram vad som kännetecknar en beskrivning och presentation.

Arbetssätt

Efter lärområdets avslut ska eleven utvecklat sin förmåga att

  • kommunicera på engelska i tal
  • lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier

Lärområdet kommer att kopplas kopplas till lärområde i svenska och SvA.

Eleverna kommer få utveckla sin förmåga att och reflektera över att planera och ta ansvar över sina studier.

Vi kommer framför allt lägga grunden för ett tillåtande klimat i klassrummet där alla uppmuntras till att komma till tals.

Dokumentation

Eleverna ges möjlighet att göra en självskattning utifrån centralt innehåll och kunskapskrav i samband med uppstarten av lärområdet samt i när lärområdet avslutats.

Berörd lärare gör en mer summativ bedömning vid lärområdets slut och tillsammans med eleven en formativ bedömning. Därefter gör en summativ bedömning av hur valda metoder fungerat och hur vi kan utveckla vår pedagogik.

Dokumentation och bedömning sker i Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: