Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tärnan i skogen

Skapad 2016-08-22 15:22 i Förskolan Lägerhöjden Vaxholm Stad
Planering för vår avdelning kring veckans besök i skogen.
Förskola

En dag i veckan kommer vi på Tärnan att gå till Vattentornsskogen, "vår" skog. Genom detta vill vi skapa ett "extra" rum dit vi kan gå tillsammans och uppleva saker. Vi går till samma ställe varje gång och skapar genom detta trygghet för barnen.

Innehåll

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring = lärobjekt

Vi vill skapa ett "extra" rum där vi kan uppleva och göra andra saker än på förskolan.

Öva och utveckla grovmotoriken genom att promenera till skogen och gå och klättra runt i träd och på berg.

Vi vill följa årstidsväxlingar på ett och samma ställe, där vi kan se vad som händer från vecka till vecka. Skogen ändrar skepnad beroende på om det är vinter och snö eller sommar och löv på träden.

Genom att barnen kontinuerligt får vistas i skogen tror vi att de får en personlig anknytning till naturen och på så sätt känner ansvar för sin miljö. Vi lär oss om naturen runtomkring och vad vi ska tänka på när vi vistas där.

Vi vill skapa en "vi känsla" genom att vi har ett ställe dit vi går tillsammans, bara vi från Tärnan.

Genom olika aktiviteter i skogen utvecklar vi vårt matematiska, språkliga och naturvetenskapliga kunnande och har roligt tillsammans.  

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Hur dokumenterar vi?

Vi dokumenterar med lärplattan, både filmer och fotografier, publicerar på UNIKUM och sätter upp bilder och alster


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

Utvärdering och Utveckling

Vi utvärderar med barnen kring våra utflykter till skogen. Vad tycker ni? Vad vill ni göra? Vad tycker ni är roligt, svårt?

Vi pedagoger sätter oss på vår PUT (pedagogisk utvecklings tid) och utvärderar och funderar hur vi ska lägga upp skogsutflykterna, med utgångspunkt från barnen och vad de säger och gör.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: