Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa år 6

Skapad 2016-08-23 11:13 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Svenska

Språk är människans viktigaste verktyg för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi människor vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. 

Vi kommer läsa många olika slags texter både för innehållets skull, men också för att träna på att bli bättre läsare.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Konkretiserade mål

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser olika typer av text: 

 • att förutsäga (Spågumman)
 • att ställa frågor (Reportern)
 • att utreda oklarheter (Detektiven)
 • att sammanfatta (cowboyen)
 • att se inre bilder (Konstnären)

Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt.

Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter och även andra händelser och skeenden i världen.

Du ska kunna urskilja strukturen i en text och kunna placera den i en genre.

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med detta genom lärarledda lektioner, gemensamma samtal och eget arbete. Du visar vad du lär dig eller har lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter du arbetar med. 

Begrepp

De här begreppen är centrala:

resonera

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att.... 

 - aktivt delta i diskussioner och samtal om olika sorters texter.

- genomföra skriftliga uppgifter både gemensamt, i grupp och enskilt.

 

Matriser

Sv
Svenska - Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Ny aspekt
Budskap & upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Ny aspekt
Samtala
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Ny aspekt
Du är förtrogen med de fem olika läsförståelsestrategierna. Spågumman
Du visar att du kan: - förutsäga en texts innehåll med hjälp av rubrik/titel, bilder, framsida eller underrubriker.
Du visar att du också kan: - fortlöpande förutsäga vad du tror kommer hända framöver i texten och påvisar vad i texten som får dig att tro det.
Du visar att du också kan : - förutspå vad som skulle kunna ske i en eventuell fortsättning på texten, med argument från texten.
Ny aspekt
Reportern
Du visar att du kan: -använda några av Reporterna strategier för att ställa frågor på texten.
Du visar att du också kan: - förstå texten och dess budskap
Du visar att du också kan : - tolka och resonera om budskap i olika texter
Ny aspekt
Detektiven
Du visar att du kan: - använda några av Detektivens strategier för att utreda oklarheter.
Du visar att du också kan: - använda och redogöra för de strategier du behöver för att förstå texten.
Ny aspekt
Cowboyen
Du visar att du kan: - se Läsförståelse ovan.
Ny aspekt
Konstnären
Du visar att du kan : - koppla text till inre bilder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: