Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i matematik åk 5 HT-16

Skapad 2016-08-23 16:03 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Planering för Matteborgen 5a, utgående från The Big Five.
Grundskola 5 Matematik

Du lär dig matematik i skolan så att du kan använda dig av matematiskt tänkande för vidare studier och i ditt vardagsliv!

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Vi arbetar med
1. Stora tal:

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
 • Ordna tal efter storlek.
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • Använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram".
 • Avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.

2. Geometri: 

 • Räkna ut en rektangels area.
 • Använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter för area.
 • Använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • Förstå och använda skala.

3. Decimaltal

 • Vad decimaltal och "en hel" innebär.
 • Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter. 
 • Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
 • Storleksordna decimaltal.
 • Addera och subtrahera enkla decimaltal. 

4. Vikt och volym

 • Jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter. 
 • Växla mellan olika volymenheter. 
 • Jämföra och använda enheterna kg, hg och g. 
 • Växla mellan olika viktenheter. 

5. Temperatur och diagram

 • Läsa av termometern.
 • Läsa av och förstå linjediagram.
 • Rita linjediagram. 
 • Räkna ut medelvärde. 
 • Läsa av och förstå cirkeldiagram.

Varför just detta? Jo, målet är att du ska utveckla din: 

 • Metakognitiva förmåga: 

Du väljer mellan olika strategier, prövar och omprövar samt formulerar och löser problem anpassat till situation, syfte och sammanhang. Du reflekterar och avgör rimligheten i dina beräkningar. 

 • Analytiska förmåga: 

- Du väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt gör en bedömning av den metod du använt. Du kan förklara hur du tänkt, föreslår olika lösningar och kan förklara varför det blev som det blev. 

 • Begrepp:

- Du förstår innebörden av matematiska begrepp. Du undersöker och ser samband mellan olika begrepp samt använder dem i olika och nya matematiska sammanhang.  

 • Kommunikativ förmåga: 

-Du använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 • Procedurförmåga: 

- Du söker efter och samlar ihop den information du behöver. Du sorterar informationen på ett bra sätt.

 

Hur ska vi lära oss detta?


 • Vi har gemensamma genomgångar om matematiska problem, metoder, strategier och begrepp.
 • Tillsammans i klassen och enskilt övar vi på att använda matematikens uttrycksformer.
 • Du får öva på att formulera och lösa skriftliga matematiska problem.
 • Du får öva på att förklara hur du tänkt och föreslå olika lösningar. Din whiteboard är då ett viktigt hjälpmedel.
 • Ibland kommer vi att träna  på att redovisa uppgifter för varandra. Detta för att träna på att sätta ord på matematiken så att andra förstår. 
 • Varje fredag lämnas läxhäftet in för respons.

Hur du får visa vad du kan

 

Du visar kunskaper på dina förmågor under lektionstid, genom diagnoser och prov.

Tänk på att du utvecklas genom att:
Delta aktivt vid genomgångar, samarbeta, diskutera, våga göra fel, fråga när du inte förstår.

 

Reflektera över:

Vilka områden är dina starka sidor?
Vilka områden är dina svaga sidor?

Hur kan du göra för att lära dig dem?
Hur kan din lärare hjälpa dig för att lära dig dem?


Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva och resonera.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen Jag kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt gör en bedömning av den metod jag använt.
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska samtal och diskussioner.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt..
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: