Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna pratar språk och matematik

Skapad 2016-08-23 16:53 i Dingle förskola Munkedal
Babblarna lär barnen bokstavsljud och vad matematik är för något.
Förskola

Babblarna ska hjälpa barnen att utveckla språk och matematik på ett lekfullt sätt. Att ha ett språk är grunden för kommunikation, och en viktig del i det sociala samspelet.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

I arbetslaget har vi pratat om att det finns behov av språkligt stöd i gruppen. Att vi tar Babblarna till hjälp är för att vi har hört av barn och föräldrar att de är bekanta med figurerna.

Vi vill undersöka vad barnen anser är matematik och försöka öka deras kännedom om ämnet. Vi pedagoger arbetar för tillfället med matematik vid våra lärgruppsträffar. Där har det vid ett flertal tillfällen talats om att vi är dåliga på att benämna för barnen att vi arbetar med matematik.

Mål

Eget formulerat mål

  • Barnen skall bekanta sig med bokstavsljud och öva sig på att känna igen sitt första ljud i namnet. Vi vill också träna barnen på att känna igen sitt eget namn.
  • Vi vill göra barnen uppmärksamma på matematik och vad det är för något.

Läroplanens mål

 Vi vill att barnen:

  • utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
  • utvecklar sitt intresse för skriftspråk samt får förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

Barnens erfarenheter

Vi ville ha ett mål som går att utvärdera och valde därför att lägga fokus på att lära sig känna igen sitt eget namn. Vid samlingstillfällena har vi uppmärksammat att det ännu är få som gör det. 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi skall använda oss av Babblarna som är ett språkmaterial framtaget för yngre barn. Vi kommer att ha fokus på två Babblare, Babba och Bibbi, där Babba hjälper oss när vi arbetar med språkövningar och Bibbi är med när vi fokuserar på matematiken. Det blir mycket rim och ramsor, sånger, lyssna efter bokstavsljud, men också kreativt skapande. Matematik finns i det mesta vi gör och vi vill sträva efter att uppmärksamma barnen på detta genom att aktivt arbeta med att använda matematiska begrepp. Vi kommer till exempel att prata om former, lägesbegrepp, siffror, antal, och mönster.

Vi ämnar dela upp barnen i två grupper utifrån deras mognad. Den äldre gruppen tar en pedagog ensam ansvar för vid samlingen och med de yngre barnen arbetar två pedagoger. Planering, uppföljning och utvärdering gör arbetslaget tillsammans.

 

Hur målet ska utvärderas

För att kunna utvärdera vårt arbete så kommer vi inledningsvis att göra en intervju med de äldre barnen som kan tala och svara på frågor. vi kommer då att ta reda på om barnet känner igen sitt namn och första bokstavsljudet i sitt namn. Vi kommer vid samma tillfälle fråga vad matematik är för något.

När vi avslutar temat gör vi om samma intervjuer.

Vi kommer också att göra anteckningar i en temabok där vi kan notera barnens egna kommentarer som har koppling till temaarbetet.

Teoretisk bakgrund

I boken Lärandets grogrund - Pramling Samuelsson & Sheridan att språk och lärande utvecklar varandra i en oavbruten växelverkan. För små barn innebär lärandet att dagligen och stundligen erövrar nya och för dem helt obekanta domäner. i samspelet mellan barn och vuxen handlar det om att ge barn tillgång till den begreppsliga världen. Att bilda begrepp är nämligen att gripa något, benämna det och införliva det i sitt medvetande. I kommunikationen skapas mening och därmed är språket nyckeln även till matematisk förståelse. Genom att göra matematiska begrepp till en del av sin erfarenhetsvärld utvecklar barn matematiken som språk. (s.78, Pramling,Samuelsson & Sheridan, Studentlitteratur, 1999)

Kristina Höök skriver att pedagogerna i förskolan i första hand ska stimulera barnens intressen för skriftspråket och deras nyfikenhet. De ska också arbeta aktivt med förståelse för symboler och med skriften som ett sätt att kommunicera. (s.82 Kristina Höök, En skrivande och läsande förskola, Bonnier utbildning, 2010.)

Dokumentation

Vi kommer regelbundet att i Unikum informera om vårt tema och hur vi arbetar med detta.

Barnen skall också få arbeta med skapande som hängs/sätts upp inne på avdelningen.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer i uppstarten av vårt tema att informera på Unikum.

På föräldramötet kommer vi att berätta för föräldrarna om hur vårt temaarbete fortskrider.

Vid hämtning berättar vi vad vi har gjort under dagen och dom är välkomna in på avdelningen för att själva se. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: