Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion socialt och emotionellt

Skapad 2016-08-23 17:15 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

En spontan, lustfyllt, inbjudande och tydlig introduktion om fokusområdet Sociallt och emotionellt. 

Att låta barnen delta med sin tidigare kunskap, sina erfarenheter och upplevelser skapar ett mer innehållsrikt och lärande tillfälle.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

 

 

 Att starta terminen med att samtala om och gestalta i form av bild och skapande en god och stabil gruppdynamik i en ny barngrupp ger fantastiska förutsättningar för det sociokulturella lärandet. 

Vad? Vad vill vi barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av? Vad har barnen delaktighet och inflytande i? Lärande objekt: Vad riktar vi barnens intresse mot, utvecklar deras förståelse för och undervisar om?

 

 I första undervisningen har jag som pedagog ett syfte att samtala med barnen om vilka "regler" som kan behövas i barngruppen. Och även att höra hur barnen anser att vi skulle vara mot varandra på våran avdelning. 

Barnens intressen inom detta utifrån hur jag ser det från ett barnperspektiv är viljan och lusten att lära tillsammans. 

Lärande objekten är att barnen ska få en förståelse för de sociala reglerna, att öva på samspel och känna kamratskap. 

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? Till exempel pedagogiska miljöer.

I utbildningen får barnen i grupper av tre skapa tillsammans med färg, pensel och ett stort papper som de ska samspela kring och måla något som de själva tänker på, antingen en lek, saga eller berättelse som sedan kan sättas ihop med resten av bilden och bilda en och samma. 

Dessa bilder ska sedan sättas upp i SAGORUMMET och där förhoppningsvis med barnens hjälp bilda en saga, berättelse eller lek som alla barnen då skapat tillsammans. 

 

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

 

 

Metoden för ett lustfyllt lärande och för att skapa en förståelse hos barnen om kamratskap, det sociala samspelet och en god gruppdynamik är glädjens pedagogik. 

Den sociokulturella teorin där Veygotsky talar om den gemensamma lärandet i grupp. Vi lär av och med varandra i grupp. 

Som pedagog är jag en stöttepelare i barnens utforskande och ger dem verktyg till att lösa olika konflikter eller hinder de kan störa på påvägen. 

 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, motorik och hälsa samt värdegrund.

 

För att uppnå en mer hållbar utveckling krävs det att barnen lär sig att samspela med varandra, att får en förståelse av vikten av att dela med sig och leva sig in i andra människors situation. 

Under flera samlingstillfällen upprepar barnen hur vi är mot varandra och vilka regler som är viktiga att tänka på för att alla ska ha det bra på våran avdelning. Vid varje tillfälle synliggör vi alla barnen genom att vi sjunger en namnsång och att alla barn har var sin kloss med namn och bild på. Vid dess tillfällen räknar vi på olika språk, vi säger hej på olika språk.

Estetiska lärprocesserna arbetar vi i form av skapande med färg, pensel och att skapa tillsammans på papper, att få rita sin upplevelse, lek, saga mm.

när vi pratar om hur vi är mot varandra så nämner barnen alltid att det är viktigt att alla får vara med, att vi tar hand om varandra och hjälper varandra. Här arbetar vi då med värdegrund och hållbar utveckling. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: