Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd åk 3

Skapad 2016-08-23 22:07 i Rönndalsskolan Falun
Första mötet med ämnet trä-SLÖJD! Handen, tanken och idéerna ska samspela så att du utvecklar din förmåga att arbeta i olika material och uttrycksformer. Slöjden ska vara lustfylld och du får chansen att vara kreativ och nyfiken!
Grundskola 3 – 6 Slöjd

Vi bekantar oss med slöjdsalen, dess material och olika verktyg. Vi pratar om säkerhet i slöjdarbetet och planerar, genomför och dokumenterar några enklare slöjduppgifter. Den första blir en egen namnskylt med spik och garn!

Innehåll

Syftet med undervisning i slöjd är att du som elev ska utveckla din förmåga att

 
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 • tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck.

Mål att sträva mot i slöjd

 
 • bygga upp din självskänsla till den egna förmågan att slöjda

 • utveckla din kunskap och lust att omsätta idéer på ett kreativt sätt

 • utveckla din förmåga att hitta och lösa problem

 • utveckla din förmåga att självständigt planera och dokumentera ditt arbete på bästa sätt.

 • ta ett personligt ansvar för dina studier och arbetsmiljö.

 • utveckla förståelse för skapande och praktiskt arbete genom kännedom om kulturarv och tradition i ett historiskt och kulturellt perspektiv.

Vi kommer att arbeta med följande centrala innehåll

 • Slöjdmaterialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter.
 • Hur redskap, verktyg och maskiner benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker och begrepp som hör till dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar hur de kan läsas och följas.
 • Slöjdens arbetsprocesser: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur alla delar påverkar det slutliga resultatet.
 • Att dokumentera arbetsprocessen i ord och bild.
 • Slöjdens estetiska och kulturella uttryck, t.ex. hur färg och form påverkar resultatet och att hämta inspiration från slöjdtraditioner i olika kulturer, symbolers betydelse och användning.
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individ och samhälle, resurshållning och återanvändning.

 

Så här bedöms det

Eleverna arbetar mot kunskapskraven i årskurs 6. Bedömningsunderlaget är det eleven genomför, de diskussioner eleven deltar i, de planeringar och utvärderingar eleven genomför och det eleven skriver i sin loggbok under lektionerna. Bedömningen skall ta hänsyn till elevens: 

 
 • förmåga att utveckla och genomföra egna idéer. Kunskaper från alla delar av processen, idé och genomförande till prestation och värdering av produkten skall vägas in i bedömningen.

 • förmågan att dra lärdom av erfarenhet och tillämpa kunskaper i nya situationer och sammanhang ingår också i bedömningsgrunden.

 • förmågan att ta sig an nya utmaningar eller mer avancerade arbeten liksom självständighet och eget ansvarstagande i arbetsprocessen skall vägas in i bedömningen.

 • förmågan att välja och hantera olika redskap, verktyg, material och arbetsmetoder för att lösa problem och uppgifter samt förståelsen av hur material och bearbetningsmetod är relaterade till varandra.

 • känsla för färg och form och andra estetiska värden, som kommer till uttryck under arbetet och i den färdiga produkten, skall också bedömas.

 • förmågan att bedöma det egna arbetet och se konsekvenserna av olika val ur exempelvis funktionell, estetisk, miljömässig, kommunikativ och ekonomisk synpunkt är också en grund för bedömningen.

Matriser

Sl
Slöjd Kunskapskrav år 6 ht 2013

>>>
.
>>>
>>>
>>>
>>>
Formgivning efter instruktion.
Jag kan på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Redskap/Verktyg och säkerhet.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Materialval, miljöaspekt och motivering.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger UTVECKLANDE motiveringar till mina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer jag tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till mina val.
Kreativitet och utveckling av idéer.
Jag kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Jag kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Jag kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM JAG SJÄLV SÖKT UPP
Arbetsprocessen
Under slöjdarbetet BIDRAR JAG TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under slöjdarbetet FORMULERAR OCH VÄLJER JAG HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under slöjdarbetet FORMULERAR OCH VÄLJER JAG HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Reflektionsförmåga.
Jag kan ge ENKLA omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge UTVECKLADE omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Jag kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om min arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Estetisk förmåga.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Jag tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: