Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mensch, was hast du denn gemacht? (Ht 2016)

Skapad 2016-08-24 10:39 i Da Vinciskolan Ale
Eleverna ska kunna berätta om vad de gjorde i somras, de ska kunna berätta att de blivit bestulna samt lära sig lite om München. Vi arbetar med nominativ och ackusativ samt verb i perfekt.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

I det här arbetsområdet ska du bland annat få arbeta med vardagliga situationer och ämnesområden i förfluten tid. Du ska kunna berätta vad du gjorde i somras. Du ska dessutom kunna anmäla att du blivit bestulen samt lära dig lite om München. Vi kommer att arbeta med nominativ och ackusativ samt verb i perfekt. Redovisningen av dina kunskaper kommer ske genom ett skriftligt prov torsdag den 13 oktober, vecka 41.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Kapitel 1 Die Sommerferien
Textbok
: s.6-7 A: Was macht man alles im Sommer? Träna på verbformerna i perfekt.
s.8-9: Der Sprung interviewt. Du ska kunna översätta från tyska till svenska. Was hast du in den Sommerferien gemacht? (s.10). På sidan 13 ska du kunna översätta, från svenska till tyska och tvärtom, mellan 5-10 uttryck.
Övningsbok: Titta särskilt på meningarna på sidan 7, uppgift E.
Grammatik: Verb! Övningsboken s.116-122, §5 Verb: 5:1 Verb i presens och 5.2 Verb i perfekt.

Kapitel 2 Ein Wochenende in München
Textbok: s.14-17 A Samstag in München. Du ska kunna dialogerna! (Läsa och förstå). Översätt från tyska till svenska. s.18-20 B Sonntag in München. Du ska kunna berätta om någon eller några av platserna.
Övningsbok: Repetera s.12. Öva in dialogen på s.13. Gör övning E (s.15) och F (s.16)
Grammatik: Nominativ och ackusativ! Övningsboken s.97-98.

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

nominativ

ackusativ

presens

perfektUppgifter

 • Was hast du in den Sommerferien gemacht?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk

Förstå tal (lyssna)

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förstå innehåll och budskap i talat språk.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Förstå text (läsa)

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 2
Förstå innehåll och budskap i texter på målspråket.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Aspekt 3
Redogöra, kommentera och agera.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Välja och använda strategi

 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Apekt 4
Använda synonymer och omskrivningar när man stöter på problem.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Aspekt 5
Välja och använda material.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Formulera sig muntligt (tala)

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 6
Berätta muntligt, göra muntliga framställningar på målspråket.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Formulera sig skriftligt (skriva)

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 7
Berätta och beskriva något på språket.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Aspekt 8
Bearbeta och förbättra.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar

Interaktion

 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 9
Uttrycka sig muntligt (samtala). Kommunicera muntligt på målspråket.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Aspekt 10
Uttrycka sig skriftligt (skriva).
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Aspekt 11
Strategi för interaktion.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Realia

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 12
Kommentera och jämföra. Visa kunskap om de länderna där målspråket talas.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: