Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd trä- och metall år 8 läsåret 2016-2017

Skapad 2016-08-24 15:11 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Slöjdmatris år 7-9
Grundskola 8 Slöjd

Eleverna formger och tillverkar pepparkaksmått i bleckplåt. Efterhand som eleverna blir klara övergår de till friare enskilda uppgifter inom plåtarbete/metallarbete på temat "återbruk", där huvuddelen av materialinnehållet i elevens projekt ska vara återanvänd plåt.

 

 Du gör ett slöjdarbete, i enlighet med slöjdens arbetsprocess; idéutveckling, överväganden, framställning, värdera & tolka.
Formge och konstruera ett slöjdföremål med egna idéer inom arbetsområdets ramar. Du arbetar efter anvisningar och egen planering samt efter de resurser och möjligheter arbetsområdet erbjuder. Delar som ska ingå:
- En dokumenterad idéutveckling (skisser, provbitar, teknikbitar etc.)
- Ritning/detaljerad skiss, mönster, modell/ prototyp, mall etc
- Tidsatt planering och arbetsgång för resp slöjdföremål
- Praktisk framställning av slöjdföremålet/en, där du visar på initiativ och där du efterhand, efter behov, prövar och omprövar.
- En redovisning och dokumentation av arbetet där du ger omdömen och reflekterar, tolkar och resonerar kring ditt arbete.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Bedömning

Du ska visa att du kan:
1) formge & framställa
2) välja & motivera
3) analysera och värdera
4) tolka

Du ska kunna arbeta fram en produkt efter slöjdens olika arbetsprocesser, från idé, överväganden och framställning till värdering.

Se betygsmatrisen.

Undervisning/Tidsram

Instruktioner och genomgångar är stöd och inspiration för initiativ till egna kreativa lösningar. Eleverna lär sig nya tekniker/kunskaper, såsom klippa, grada av, böja, bocka, göra omslag och löda. Individens tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar i slöjdens arbetsprocesser.

Pepparkaksmått ca 3-6 lektioner
Återbruksslöjd efter elevens idé och ambition återstoden av terminen.

Matriser

Sl
slöjdmatris år 7-9

F
E
C
A
Formge och framställa slöjdföremål
på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt
på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt
på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt
Förstå instruktioner och ta egna initiativ
utifrån instruktioner
utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
utifrån instruktioner och egna initiativ
Formulera och använda handlingsalternativ förstå instruktioner och ta egna initiativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Använda några hantverkstekniker, redskap och verktyg
på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
på ett säkert och ändamålsenligt sätt
på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision
Motivera egna val
då du väljer tillvägagångssätt, på ett enkelt sätt utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt
då du väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt och ger utvecklade motiveringar till sina val
då du väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt och ger väl utvecklade val
Utveckla ideér/bidra med ideér
eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Pröva/ ompröva
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Ge omdömen om arbetsprocesser samt identifiera och kommentera samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form , funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka och resonera om föremåls uttryck
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

F
E
C
A
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: