Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA2c med LrM

Skapad 2016-08-24 21:46 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Matematik
Här samlas det material som vi använder under kursen MA2c. Jag har skapat länkar till materialet för att underlätta att hitta. Utöver det finns även kursens centrala innehåll, kunskapskrav och vilka förmågor som du kommer utveckla under kursens gång. Tänk på att du endast når materialet genom ditt konto hos Halmstad Kommun.

Innehåll

Under respektive avsnitt finns det ett dokument som heter proceduruppgifter och ett som heter blandade uppgifter. I proceduruppgifter är det främst uppgifter som behandlar procedurförmågan som tas upp. I blandade uppgifter kan du öva på övriga förmågor.

I materialet hittar du även rika problem, som vi arbetar med i grupp under lektioner. VI kommer regelbundet att arbeta med diagnoser för att du ska få en snabb självskattning över din utveckling. Dessa hittar du via länk nedan.

Utöver detta kommer du hitta en kursplanering som visar vad vi kommer arbeta med vecka för vecka. Planeringen innehåller även information om vilka uppgifter som är lämpliga att öva på för respektive avsnitt, samt länkar till bra genomgångar på Youtube.

Kursplanering
Lektionsmaterial
Uppgifter till avsnitt 1 - taluppfattning och aritmetik
Uppgifter till avsnitt 2 - algebra
Uppgifter till avsnitt 3 - samband och förändring
Uppgifter till avsnitt 4 - statistik och sannolikhet
Uppgifter till avsnitt 5 - geometri
Diagnoser
Repetitionsuppgifter från äldre nationella prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 
  Mat
 •  Förmåga att hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  Mat
 • Förmåga att analysera och lösa problem med hjälp av matematik. 
  Mat
 • Förmåga att tillämpa, formulera och utvärdera matematiska modeller.
  Mat
 • Förmåga att föra och följa matematiska resonemang. 
  Mat
 • Förmåga att kommunicera matematik muntligt, skriftligt och i handling
  Mat

 • Mat
 • Centralt innehåll
 • Begreppet logaritm, motivering och hantering av logaritmlagarna.
  Mat  -
 • Motivering och hantering av algebraiska identiteter inklusive kvadrerings- och konjugatregeln.
  Mat  -
 • Begreppet linjärt ekvationssystem.
  Mat  -
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential-, andragrads- och rotekvationer samt linjära ekvationssystem med två och tre obekanta tal, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg.
  Mat  -
 • Utvidgning av talsystemet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.
  Mat  -
 • Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.
  Mat  -
 • Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.
  Mat  -
 • Egenskaper hos andragradsfunktioner.
  Mat  -
 • Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys med digitala verktyg.
  Mat  -
 • Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse, med digitala verktyg.
  Mat  -
 • Egenskaper hos normalfördelat material och beräkningar på normalfördelning med digitala verktyg.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
  Mat  -

Matriser

Mat
Matematik

Förmågor

1.använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. 2.hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 3.formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. 4.tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. 5.följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 6.kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 7.relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.
Du är på gång!
Det finns utvecklingsmöjligheter för dig även om du visar kvaliteter.
Bra nivå!
Du har goda kvaliteter, men vi visst kan du utvecklas ytterligare!
Högre nivå!
Du visar mycket bra kvalitet! Är du nöjd eller ska ribban sättas ännu högre?
Begrepp
Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt översiktligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena i bekanta situationer.
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med viss säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena
Eleven kan utförligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av flera representationer samt utförligt beskriva sambanden mellan begreppen. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan olika representationer. Eleven kan med säkerhet använda begrepp och samband mellan begrepp för att lösa komplexa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena.
Procedur
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt, både utan och med digitala verktyg.
Problemlösning
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller.
Eleven kan formulera, analysera och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med symbolisk algebra.
Modellering
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att tillämpa givna matematiska modeller.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller.
I arbetet gör eleven om realistiska problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller.
Resonemang
Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem. Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
Eleven kan med nyanserade omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier, metoder och alternativ till dem. Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens relevans.
Kommunikation
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och värdera med enkla omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling med inslag av matematiska symboler och andra representationer.
Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang och värdera med nyanserade omdömen egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang, värdera med nyanserade omdömen och vidareutveckla egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
Relatera till verklighet
Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria.
Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria.
Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: