Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mod förr och nu

Skapad 2016-08-25 08:55 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planering i svenska där vi arbetar utifrån tema mod förr och nu. Läsa och analysera olika slags texter, både skönlitteratur och faktatexter.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Ända sedan vi var barn har vi läst om hjältar och deras äventyr i sagor och berättelser. Vi har fått följa människor, som har varit modigare och listigare än andra och inspirerats av deras hjältedåd. Men vad är egentligen mod och hur visar sig mod i människor som lever i nutid?

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Undervisning

 • Vi går igenom lässtrategier för skönlitteratur och faktatexter.

 

 • Vi läser olika typer av texter och tränar på att använda de olika lässtrategierna, sammanfatta texter och att reflektera utifrån läsningen.

 

 • Vi diskuterar olika frågor kring tema mod. När vi samtalar tränar vi på att ställa frågor, säga vad vi tycker och förklara och motivera våra åsikter utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.

 

 • Vi går igenom och tränar på hur man fördjupar resonemang.

 

 • Vi läser olika texter inom temat och tränar på att se olika texters innehåll, uppbyggnad och budskap.

 

 • Vi läser en skönlitterär bok inom temat och arbetar med att skriva läslogg, där vi skriver citat, tankar och åsikter vi får under tiden vi läser.

 

 • Vi kommer även träna vårt skrivande, genom att skriva olika kapitel om oss själva i "Boken om mej".

 

.

 

 

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa och analysera genom att läsa med flyt, välja och använda lässtrategier och återge vad du har läst, genom att resonera om texters innehåll och budskap.

 

Matriser

Sv SvA
Läsa och analysera

Läsa och analysera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Din förståelse
Du förstår en del viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du visar inte helt din förståelse i dina sammanfattningar.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd. Du visar din förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt. Du visar din förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart. Du visar din förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Resonera om budkskap utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor
Du har svårt att se textens budskap utifrån din förståelse. Du beskriver någon tanke men denna stannar endast vid ett påstående. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån textens budskap.
Du kan hitta enkla budskap. Du beskriver din tanke kring budskapet och resonerar genom att ge något exempel, visa på fördelar och nackdelar samt koppla till dina egna erfarenheter och kunskaper om omvärlden på ett enkelt sätt.
Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar utvecklat genom att ge några exempel, problematisera och se texten ur olika perspektiv. Du kan också göra kopplingar mellan texten och främst dina egna erfarenheter men också med din kunskap om omvärlden.
Du kan hitta budskap som är dolda. Du beskriver dina tankar kring budskapet och resonerar välutvecklat genom att ge flera träffande exempel och problematisera så att resonemanget fördjupas. Du kan göra både personliga och allmänna kopplingar mellan texten och omvärlden
lässtrategier faktatexter
Zooma in (särdrag)
Du kan identifiera några särdrag med namn och lokalisera några särdrag i texterna.
Du kan identifiera och lokalisera flera särdrag och få viss information från dem. Du förstår avsikten med särdrag i faktatexter.
Du kan återge information genom att använda enkla särdrag.
Du kan läsa och återge information genom att använda flera olika särdrag.
Att ställa frågor och att göra inferenser.
Du har svårt att ställa frågor om text och kan besvara frågor med endast ett par ord.
Du kan ställa enkla frågor om texten och kan besvara ordagranna frågor korrekt. Du kan göra vissa enkla inferenser (dra slutsatser utifrån bakgrundskunskap och sammanhang, läsa mellan raderna).
Du kan ställa frågor som övergår bokstavlig tolkning och tyder på gjorda inferenser och fördjupad förståelse. Du förstår att inferenser är de "kansken" som läsaren lägger till i texten när information saknas. Frågorna och inferenserna är relevanta för ämnet.
Frågorna är ytterst tankeväckande och avslöjar djup förståelse för texten. Du kan tydligt förklara vad en inferens är. Inferenserna är tankeväckande och visar på att text, kunskap och erfarenhet stödjer inferensen.
Avgöra vad som är viktigt
Du kan identifiera ämnet och återge några korrekta fakta.
Du kan identifiera ämnet och återge viktiga idéer och några detaljer. Kan identifiera några nyckelord.
Du identifierar huvudidéer och nyckelord. Du kan sammanfatta med egna ord. Du lokaliserar specifika relevanta detaljer. Du håller på att utveckla medvetenhet om textstruktur.
Du förstår textstruktur och kan identifiera flera olika textstrukturer.
Göra kopplingar
Du försöker göra kopplingar, men kopplingarna har ofta inget samband med texten.
Du kan göra både personliga kopplingar och kopplingar till bakgrundskunskap vid läsning av faktatext. Kopplingarna är relevanta för innehållet.
Du kan göra kopplingar mellan text - personliga erfarenheter, text-livsfrågor, text-omvärldskunskap och text-andra texter. Du kan uttrycka hur kopplingarna har hjälpt till att fördjupa förståelsen.
Du visar djup förståelse för att koppla till text och kan föra kopplingarna tillbaka till texten för att fördjupa förståelsen.
Transformera
Du kan känna igen tankar som finns "i boken" och tankar som finns "i mitt huvud". Du kan återberätta en sakuppgift och reagera på den.
Du förstår att läsare ibland utvecklar nya tankar från läsande. Du kan tillämpa några av läsförståelsestrategierna på faktatexter. Nytt tänkande kan bara visas med nya fakta.
Du kan tillämpa läsförståelsestrategierna självständigt. Du förstår att transformering är ett nytt sätt att tänka om något. Du visar belägg för viss omformulering och nytänkande vid läsning. Du kan hitta enkla sätt att tänka nytt om texten.
Du kan skilja mellan text och tänkande. Du använder erfarenheter och text för att identifiera ett nytt perspektiv eller en ny tanke som framhäver betydelsen och fördjupar förståelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: