Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2016-08-25 09:14 i Kullingsbergsskolan Alingsås
I detta arbetsområde ska du få lära dig om magnetism och elektricitet.
Grundskola 5 Fysik

Vi ska nu lära oss mer om magnetsim och elektricitet. Vi kommer utgå från läroboken PULS "kemi och fysik 4-6". Vi kommer lära oss hur magneter fungerar och hur man kopplar elektriska kretsar.

Innehåll

Arbetsområde:

I detta arbetsområde ska vi lära oss om magnetism och elektricitet. Vi kommer bl.a. ta reda på hur en kompass fungerar och hur man kopplar elektriska kretsar.

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde:

 • veta vad en magnet är och kunna ge några exempel på när vi använder magneter.
 • veta hur en elektrisk krets fungerar. 
 • kunna koppla en sluten krets.
 • förklara hur en ficklampa fungerar.
 • rita ett enkelt kopplingsschema.
 • kunna genomföra enkla laborationer.
 • skriva en laborationsrapport.
 • känna till några stora upptäckter och dess betydelse.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • aktivt deltaga i undervisningen och diskussioner kring hur magnetism och elektricitet fungerar.
 • att du på egen hand kan koppla en sluten krets.
 • du på ett tydligt sätt redovisar din arbetsgång och resultat under laborationer med hjälp av ord och bild.
 • jämföra dina och kamraters resultat.
 • använda dig av några begrepp inom elektricitet och magnetism.

Undervisning:

Vi kommer genomföra experiment med magneter, koppla olika kretsar med batterier, sladdar och lampor.

Undersöka hur en ficklampa fungerar.

Diskutera hur vi i vardagen använder oss av och möter elektricitet och magnetism.

Läsa faktatexter om magnetism och elektriska kretsar och arbeta med arbetsblad.

Se filmer inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6

Matriser

Fy
Magnetism och elektricitet åk 5

Jag behöver bli säkrare
➡️
➡️
➡️
Visar deltagande
Vid genomgångar och vid muntliga klassrumsaktiviteter visar jag att...
 • Fy
...jag deltar i samtal och diskussioner.
...jag deltar i samtal och diskussioner, tar del av andras argument och ställer ibland frågor som gör att diskussionen fortsätter.
...jag deltar aktivt i samtal och diskussioner och tar del av andras argument och för diskussionen framåt.
...jag kan lyssna på andra och föra samtalet framåt med egna infallsvinklar med hjälp av tidigare kunskaper.
Laboration
Genom de laborationer som genomförts efter färdiga handledningar visar jag att...
 • Fy
...jag är på väg att kunna planera en egen undersökning.
...jag kan planera en egen undersökning med stöd.
...jag kan formulera egna frågeställningar och kan planera en egen undersökning som efter mindre justeringar går att arbeta efter systematiskt .
...jag formulerar egna frågeställningar och hypoteser och kan planera en egen undersökning som går att arbeta efter systematiskt .
Genom de laborationer som genomförts efter färdiga handledningar visar jag att...
 • Fy
...jag kan deltaga och slutföra min laboration med stöd.
...jag kan utföra undersökningar efter givna planeringar relativt självständigt.
...jag kan självständigt utföra undersökningar efter givna planeringar.
...jag kan utföra undersökningar efter givna planeringar på ett självständigt, effektivt och säkert sätt.
Använda och förstå begrepp
Vid de skriftliga och muntliga uppgifterna och i de förhör vi haft visar jag att...
..jag känner till en del viktiga naturvetenskapliga BEGREPP.
..jag använder viktiga naturvetenskapliga BEGREPP.
..jag kan använda lämpliga naturvetenskapliga BEGREPP när jag förklarar.
..jag kan använda lämpliga naturvetenskapliga BEGREPP när jag förklarar och utvecklar mina svar.
Vid de skriftliga uppgifterna och i de förhör vi haft visar jag att...
... jag kan ge exempel på några viktiga naturvetenskapligaupptäckter.
...jag kan förklara några viktiga upptäckter.
... jag kan till viss del resonera omkring några viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
... jag kan resonera omkring några viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: