Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Positionssystemet

Skapad 2016-08-25 14:27 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Vi arbetar med praktiskt material för att senare övergå till skriftliga räknemetoder, för att bli förtrogna med positionssystemet och postionssystemets betydelse.
Grundskola 4 Matematik

Innehåll

Kursplan i ämnet

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. (Lgr 11, s 62)

Arbetssätt och undervisning

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. (Lgr 11, s 9)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet. (Lgr 11, s 13)

Vi kommer att arbeta praktiskt med bland annat centimomaterial. Till att börja med bygger vi tal, för att öka förståelsen för skillnaden av hundratal, tiotal och ental. Vi använder också materialet för att öka förståelsen för tillvägagångsättet vid skriftliga räknemetoder. Vi kommer även att arbeta med skriftliga uppgifter där skriftliga räknemetoder tränas.

Visa vad du lärt dig

Vid ett skriftligt test i slutet av arbetsområdet kommer du att få visa vad du lärt dig.

Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta under ca 4 veckor.

Bedömning

 • Betygskriterier för betyget E:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Skriftlig omdömesmatris Matematik åk 4-6

Lösa för årskursen anpassade problem med hjälp av matematik
Se kommentar
Löser enkla elevnära problem utan att förklara tillvägagångssätt
Löser enkla elevnära problem och beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Formulerar och löser problem och beskriver tillvägagångssätt.
Formulerar och löser mer omfattande problem på ett väl fungerande sätt där tillvägagångssättet tydligt framgår.
Använda för årskursen anpassade matematiska begrepp
Se kommentar
Använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan några av begreppen.
Använder begrepp på ett korrekt sätt och förklarar sambanden mellan begreppen.
Använder begrepp på ett korrekt sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen i för eleven nya sammanhang.
Välja och använda för årskursen anpassade lämpliga matematiska metoder.
Väljer och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder
Väljer och använder fungerande metoder
Väljer och använder lämpliga och effektiva metoder
Värdera för årskursen anpassade valda strategier och metoder.
Se kommentar
Ser en metod men har svårt att värdera den
Ser om den valda metoden är lämplig för sammanhanget
Ser alternativa lösningar och avgör vilken lösning som är den bästa för sammanhanget
Ger förslag på alternativa tillvägagångssätt och motiverar metodens lämplighet
Föra och följa för årskursen anpassade matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om: -Val av metod - Räknesätt - Resultatets rimlighet
Se kommentar
Svarar endast på direkta frågor.
Ställer och besvarar frågor kring resonemanget och framför argument
Ställer och besvarar frågor samt framför argument som för resonemanget framåt
Ställer och besvarar frågor som fördjupar eller breddar resonemanget
Analysera resultatets rimlighet
Se kommentar
Har svårt att bedöma resultatets rimlighet
Bedömer resultatets rimlighet utan motivering
Bedömer resultatets rimlighet och kan delvis motivera varför
Bedömer resultatets rimlighet och motiverar varför

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Begreppsförklaringar utifrån arbetsgruppens tolkningar Exempel på begrepp: Enheter, symboler, ord för räknesätt, färre/fler, dubbelt/hälften, geometriska objekt (figurer), symmetri, skala (förstoring/förminskning), tabeller och diagram, procent, positionssystem, talföljd, omkrets, volym, massa, sannolikhet, lägesmått, proportion med mera. Exempel på metoder: Laborativt material, huvudräkning, algoritm, skriftlig räknemetod, rita bilder, miniräknare Exempel på uttrycksformer: Skisser, tabeller, diagram, grafer I huvudsak fungerande sätt: oftast fungerande sätt Fungerande sätt: Ett sätt som kamrater och lärare förstår Elevnära: En situation där eleven känner igen sig, beror på elevens referensram Omfattande problem: Ett problem som kräver uträkningar i flera led eller att eleven kan relatera till tidigare inhämtade kunskaper eller förstår att uppgiften kan innehålla mer information än vad som behövs för att lösa uppgiften. Värdera vald strategi och metod: När eleven värderar en strategi eller metod har eleven förmågan att ställa olika strategier eller metoder mot varandra och utifrån sin matematiska kunskap avgöra vilken som är bäst att använda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: