Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme: Crime and Punishment w 35-43 2016

Skapad 2016-08-25 15:11 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
En LPP som baseras på läromedlet Wings Black
Grundskola 9 Engelska
...

Innehåll

Syftet

Syftet är att du som elev ska få lära dig nya ord/fraser som hör till arbetsområdet ”Crime and Punishment”. Du skall även lära dig mer om olika typer och brott och straff, om dödsstraff, om kända brottsmän, kända straff och fängelsen. Du kommer även att få diskutera kriminalroma. Avsnittet avslutas med att du skriver ett eget arbete om en berömd brottsling. 

Du kommer också att få lära dig grammatikavsnitten passiv form och modala hjälpverb.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter från läromedlet Wings Black. Du kommer att få arbeta med en mängd varierande uppgifter för att utveckla tala, skriva, läs- och hörförståelse, samt för att utöka ditt ordförråd och din grammatiska säkerhet - Gemensamt arbete med texterna i kapitlet. - Glosläxor med orden som hör till texterna. - Övningarna till texterna i din Workbook (se planeringen). - Grammatikmomenten i din Workbook - Klassrumsdiskussioner - Filmklipp

Bedömning:

Detta kommer jag att bedöma:

 • Dina kunskaper , aktivitet, deltagande and ansvarstagande bedöms kontinuerligt under lektionerna samnt genom läxförhör. Arbetet med Textbook and Workbook avslutas med ett skriftligt prov.
 • Din förmåga att delta i samtal, vid bland annat samtal enskilt med läraren, i per eller i grupp.
 • Din skrivutveckling, bland annat genom skrivövningarna.
 • Din förmåga att förstå engelskt tal bland annat genom frågor och samtal.
 • Din förmåga att läsa och förstå engelska texter bland annat genom frågor, diskussioner och samtal.

Kopplingar till läroplan

 •  Kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något
 •  Ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter
 •  Kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska
 •  Förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden
 •  Kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden
 •  Kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter
 •  Kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller läst samt uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne angeläget ämne
 •  Kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar
 •  Kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av sitt arbete

Material

Läromedlet Wings Black 9 

Planering och ytterligare material finns i Showbie.

Matriser

En
Engelska år 7-9

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna
Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska. Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå
Du kan till viss del förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Du har svårt att visa din förståelse genom att översiktligt svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i vad du hört.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. Du visar din förståelse genom att översiktligt svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i vad du hört.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska. Du visar din förståelse genom att relativt väl svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i vad du hört.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska. Du visar din förståelse genom att svara väl på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i vad du hört.
Läsa
Förmågan att förstå och tolka innehållet i olika slags texter. Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå.
Du kan till viss del förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika texter. Du har svårt att visa din förståelse genom att översiktligt svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i det du läst.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika texter. Du visar din förståelse genom att översiktligt svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i det du läst.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika texter. Du visar din förståelse genom att relativt väl svara på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i det du läst.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i olika texter. Du visar din förståelse genom att svara väl på och kommentera frågor om innehållet och detaljer i det du läst.
Skriva
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift. Förmågan att använda språkliga strategier för att göra sig förstådda. Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Du kan till viss del skriva enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. En engelsktalande person har dock svårt att förstå allt du skriver. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar för att förtydliga och variera dina texter.
Du kan skriva enkelt, begripligt och relativt sammanhängande så att en engelsktalande person kan förstå. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar för att förtydliga och variera dina texter.
Du kan skriva relativt varierat, relativt tydligt, relativt sammanhängande, med visst flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Du har varierade ord&uttryck, bra stavning och mestadels korrekt grammatik. Du kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar för att förtydliga och variera dina texter.
Du kan skriva relativt varierat, tydligt, sammanhängande, med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du har hela tiden varierade och avancerade ord&uttryck, korrekt stavning och grammatik. Du kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar för att förtydliga och variera dina texter.
Du har svårt att välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i din egen skriftliga text.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen skriftliga text.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen skriftliga text.
Du kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen skriftliga text.
Tala - diskutera
Förmågan att formulera sig och kommunicera muntligt. Förmågan att använda språkliga strategier för att göra sig förstådda. Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Du har svårt att prata enkelt och begripligt så att en engelsktalande person kan förstå. Du har svårt att anpassa dig till viss del till syfte, mottagare och situation. Du har inte fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar diskussionen.
Du kan prata enkelt och begripligt så att en engelsktalande person kan förstå. Du anpassar dig till viss del till syfte, mottagare och situation. Du har någon fungerande strategier när du inte kan ett ord t.ex. så att diskussionen kan förbättras.
Du kan prata tydligt och med visst flyt (korrekt grammatik,ordförrådet). Du anpassar dig till syfte, mottagare och situation. Du har fungerande strategier när du inte kan ett ord t.ex. så att diskussionen kan förbättras.
Du kan prata tydligt och med flyt (korrekt grammatik, avancerat ordförråd). Du pratar fritt och nästan felfritt. Du anpassar dig till syfte, mottagare och situation. Du har väl fungerande strategier som löser problem och som gör att diskussionen går framåt och utvecklas.
Realia
Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du kan till viss del diskutera översiktligt några företeelser i ditt valda engelskspråkiga land.
Du kan diskutera översiktligt några företeelser i ditt valda engelskspråkiga land.
Du kan diskutera utförligt några företeelser i ditt valda engelskspråkiga land.
Du kan diskutera utförligt och nyanserat några företeelser i ditt valda engelskspråkiga land.
Du kan till viss del också göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan också göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan då också göra välutvecklade jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: