Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1500-1700 tal

Skapad 2016-08-25 15:47 i Nolbyskolan Alingsås
Under ett antal veckor kommer vi att göra en resa i historien från 1500-tal till 1700-tal, Vasatiden, Stormaktstiden, Frihetstiden & Gustavianska tiden.
Grundskola 5 Historia
...

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

Du ska ha kännedom om vad som kännetecknar de olika tidsepokerna, Vasatid, Stormaktstiden, Frihetstiden samt Gustavianska tiden.

Du ska ha kännedom om ord och dess innebörd från de olika epokerna såsom reformation, protestant/katolik, abdikera, bödel, karoliner, hattar och mössor, revolution, envälde, fattigvård, häxprocesser, uppror.

Du ska ha kännedom kring olika händelser i Europa under de olika tidsepokerna.

Du ska ha kännedom om några av de svenska kungarna och drottningarna, Gustav Vasa och hans barn, Gustav II Adolf, drottning Kristina, Karl XI, Karl XII samt Gustav III och deras betydelse för utvecklingen.

Du ska förstå de olika tidsepokernas betydelse för Sverige idag.

Du ska kunna berätta hur det var att leva som man, kvinna och barn under denna tid samt jämföra med idag.

Du ska kunna placera och känna igen några typiska historiska personer, händelser och samhällelig utveckling

Du ska kunna söka fakta via internet och böcker och fundera över om det som står kan vara sant.

Se de nationellla målen i Läroplanen nedan, som vi arbetar mot i detta arbete;

Kopplingar till läroplan

 •  Förvärvar ett historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden och skapar en beredskap inför framtiden
 •  Förvärvar förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar och belyser historiska förlopp
 •  Kunna redogöra för viktiga händelser och känna till gestalter, idéer och förändringar i den historiska utvecklingen i Sverige, Norden och Europa samt kunna jämföra med andra länder
 •  Tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter, händelser och epoker
 •  Kunna identifiera och reflektera kring några olika historiska händelser och skeenden med betydelse för vår egen tid
 •  Utvecklar sin förmåga att använda olika informationskällor och ett kritiskt förhållningssätt till dessa
 •  Undersöker och förstår samhälleliga samband och sammanhang i nutid och förfluten tid samt reflekterar över vad dessa kan innebära för framtiden
 •  Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär

Så här kommer vi att jobba:

 • Gemensamma genomgångar.
 • Se på film från de olika tidsepokerna
 • Eget faktasökande via internet & böcker.
 • Eget arbete utifrån valfri viktig person/händelse utifrån någon av tidsepokerna.
 • Samarbeta och diskutera i grupp kring olika frågeställningar.
 • Muntlig redovisning både enskilt och i grupp. (Välj på t.ex drama, talkshow) 
 • Svara på frågor till faktatexterna.

Detta kommer jag att bedöma/titta på:

 • din förmåga att ta ansvar för ditt arbete, hur du använder tiden, innehåll i arbetet och avslut.

 • din förmåga att använda dina kunskaper i olika sammanhang tex. berätta om hur det var att leva under denna tidsperioden och några viktiga händelser/personer.

 • din förmåga att förstå och förklara hur olika händelser, personer etc. från den tiden påverkat hur vi har det idag.

 • din förmåga att kunna jämföra olika tidsperioder med varandra, t.ex. då och nu.

 • din förmåga att skriva med så mycket egna ord som möjligt så att du kan förklara hur du tänker/tycker.

 • din förmåga att presentera fakta, genom muntlig redovisning, på ett intressant sätt så att dina kamrater förstår .

 • din förmåga att samarbeta, utveckla och ta ansvar över uppgifter tillsammans med andra i grupp.

Matriser

Hi
HI - LPP (so)

BEDÖMNINGSMATRIS Historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
KOMMUNICERA
Lyssna, Samtala, Argumentera och kommunicera sina åsikter och kunskaper Respektera andras åsikter
Lyssnar delvis och följer ibland med i diskussionen men tar inga egna initiativ. Uttrycker väldigt sällan sina åsikter. Använder sig av ett enkelt språk.
Lyssnar och följer med i diskussionen och respekterar andras åsikter. Utrycker sällan sina åsikter. Försöker ibland förklara och beskriva.
Lyssnar aktivt och är engagerad för att sen kunna delta i diskussionen och bidrar ibland med egna åsikter. Förklarar och beskriver.
Lyssnar aktivt och är engagerad. Bidrar och motiverar egna åsikter. Argumenterar strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Förklarar, beskriver och motiverar.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, sovra och strukturera information
Bearbetar informationen med hjälp av tydliga och upprepande instruktioner. Behöver hjälp att börja och att hålla processen igång. Har få egna strategier och försöker anpassa efter uppgiftens syfte.
Bearbetar informationen utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen. Har någon form av egen strategi och anpassar efter uppgiftens syfte.
Bearbetar informationen självständigt utifrån respons. Väljer lämplig strategi utifrån situationen och uppgiftens syfte.
Bearbetar informationen självständigt. Tar stöd av egen självvärdering och respons. Gör medvetna val av lämplig strategi utifrån situationen och uppgiftens syfte.
TILLÄMPA KUNSKAPER
Begreppsförståelse Kunskapsanvändning
Har vissa grundläggande kunskaper inom ämnet och kan redogöra för en del fakta och begrepp men saknar kronologisk ordning.
Förklarar med en del egna ord ny fakta och nya begrepp samt sätter in det i ett sammanhang.
Förklarar med egna ord och har ett tydligt sammanhang i svar och texter. Använder sina kunskaper även i andra sammanhang. Drar paralleller till andra kunskaper och arbetsområden.
Förklarar med egna ord, har ett tydligt sammanhang och skriver utvecklade och välformulerade svar och texter. Använder sig av den nya kunskapen på ett konstruktivt sätt. Skiljer tydligt på fakta och åsikter.
Faktaurval
Din text saknar viktig fakta.
Din text innehåller fakta. Du har hittat en del fakta, men har svårt för att välja bort det som inte hör till området.
Din text innehåller fakta som visar att du oftast tar det som är viktigt och väljer bort det som är oviktigt.
Din text innehåller fakta som visar att du kan välja bland informationen och få med det som är viktigast.
SE LIKHETER OCH SKILLNADER
Reflektera, jämföra dra slutsatser = läst, hört, sett, känt
Kan i dialog med läraren göra enklare jämförelser mellan nutid och dåtid. Gör konstateranden och enklare jämförelser.
Kan självständigt göra enkla jämförelser mellan nutid och dåtid. Kan med hjälp dra egna slutsatser.
Kan göra jämförelser både muntligt och skriftligt av historiska skeenden. Drar egna slutsatser.
Kan göra historiska jämförelser och motiverar dessa. Kan dra slutsatser som bygger på fakta och egna åsikter.
TOLKA OCH ANALYSERA
Orsak/Skeende/Verkan Helhet/Samband
Beskriver händelser/skeenden men förklarar sällan orsaker till varför det inträffade. Behöver oftast en vuxens stöd för att kunna se händelser/skeenden och förklara följderna.
Anger och beskriver enstaka tydliga orsaker till händelse/skeenden. Förklarar enstaka konsekvenser. Ser enkla samband mellan händelser/skeenden.
Anger, beskriver, tolkar och förklarar flera orsaker till händelser/skeenden och förklarar konsekvenserna. Förstår samband mellan händelser/skeenden.
Anger, beskriver och förklarar flera orsaker, konsekvenser. Tolkar och analyserar helheten. Visar tydligt på samband mellan händelser/skeenden och förstår helheten.
Planering av arbetet.
Bli klar i tid.
Du planerar och påbörjar arbetet, men slutför inte.
Du planerar och påbörjar arbetet, men slutför inte i tid.
Du planerar, genomför och slutför hela arbetet i tid.
Ansvar
Har jobbat mycket sparsamt med uppgifterna och inte visat ansvar för att uppgifterna skall färdigställas.
Har försökt jobba med uppgifterna och till viss del lyckats ta ansvar för uppgifterna.
Har tagit uppgiften på allvar och jobbat bra med uppgifterna hemma och i skolan.
Har tagit uppgiften på största allvar och jobbat intensivt med uppgifterna både i skolan och hemma.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: