Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa åk 4

Skapad 2016-08-25 16:29 i Alsike skola Knivsta
En övergripande planering utifrån läromedlet Zick Zack.
Grundskola 4 – 6 Svenska
En övergripande planering utifrån Zick Zack.

Innehåll

 

 

Metod/Arbetssätt

Konkretisering av målen utifrån ZickZack Läsrummet

Under arbetsområdet ska eleverna få lära sig …

• att förförståelse och förkunskaper av såväl innehåll, ord, begrepp och texttyp är viktiga

ingredienser för att kunna läsa och förstå olika typer av texter

• att syftet med texten avgör hur den är uppbyggd och formulerad

• läsa olika typer av texter med förståelse och flyt

• använda olika lässtrategier för att kontrollera sin förståelse och upplevelse

• utveckla sitt ord- och begreppsförråd

• att man när man samtalar om texten ökar såväl upplevelsen som förståelsen av texten.

Hur undervisningen kommer att gå till

• Före läsningen: Eleverna får förkunskaper och förförståelse genom olika lärarledda interaktionsövningar – bildpromenader, ord- och begreppsövningar, värderingsövningar, fakta osv.

• Under läsningen: Klassen/gruppen läser gemensamt olika typer av texter, tränar på olika

lässtrategier (olika sätt att läsa samt strategier för att förstå och kontrollera sin förståelse).

• Efter läsningen: Eleverna får arbeta med läsförståelsefrågor, som kontrollerar förståelsen på,

mellan och bortom raderna, samt befästa ord- och begreppsförståelsen genom att göra olika

typer av övningar.

• Eleverna läser böcker på egen hand och redovisar dem på olika sätt i en läsdagbok eller

genom boksamtal.

• Klassen läser gemensamma böcker och genomför olika typer av läsloggsuppgifter under

läsningens gång.

• Läraren noterar elevens läsutveckling (flyt, förståelse, ord/begrepp samt inställning) i en

läsutvecklingsmatris.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas

• förstå syftet med texten

• med förståelse och flyt kunna läsa olika typer av texter

• kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter

• välja och använda olika lässtrategier och ordförståelsestrategier

• reflektera kring sin läsning.

Hur eleven ska få visa sina förmågor

Eleven visar sina förmågor genom att aktivt delta i läsningen, tillsammans i klassen samtala om texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag), samt genom att svara på läsförståelsefrågor – frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna – och arbeta med olika ord- och begreppsövningar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsutvecklingsmatris åk 4–6 Svenska

Flyt

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Automatisering
Förmåga att samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosatexter skrivna för barn och ungdomar
Kan samtidigt avkoda och förstå enkla texter om välbekanta ämnen.
Kan samtidigt avkoda och förstå enklare skönlitteratur och sakprosa.
Kan samtidigt avkoda och förstå åldersadekvat skönlitteratur samt sakprosa
Kan samtidigt avkoda och förstå skönlitteratur och sakprosa på en för åldersgruppen avancerad nivå.
Prosodi
Förmåga att vid högläsning av åldersadekvata texter anpassa läshastighet, intonation, betoning och frasering till textens innehåll
Pauserar mellan meningar.
Pauserar mellan meningar samt vid kommatering. Gör längre pauser vid nytt stycke och försöker dela upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehållet.
Gör paus vid interpunktion samt anpassar läsningen utifrån vilket skiljetecken som används. Gör längre pauser vid nytt stycke och delar upp texten i meningsfulla avsnitt utifrån innehåll.
Läser med inlevelse. Anpassar betoning, intonation och frasering utifrån texttyp och innehåll.

Förståelse

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Textens syfte och läsmetod
Förmåga att avgöra textens syfte och välja läsmetod utifrån läsningens syfte
Känner till att en text kan ha olika syften men har svårt att anpassa läsningen därefter.
Kan själv definiera vad syfte med texten är och kan med viss stöttning anpassa läsningen därefter.
Kan identifiera syftet med texten och kan på egen hand anpassa valet av läsmetod efter läsningens syfte.
Anpassar automatiskt läsmetod efter textens och läsningens syfte.
Skönlitteratur
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta skönlitterära texters innehåll och handling
Kan i ett samtal redogöra för några händelser, karaktärer och miljöer i en skönlitterär berättelse.
Kan med hjälp av stödfrågor redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga händelser
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja samt beskriva huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer, såväl muntligt som skriftligt
Kan på egen hand återge såväl handling som eventuella parallellhandlingar i en skönlitterär berättelse, beskriva flera olika miljöer samt urskilja, beskriva, värdera och reflektera kring huvud- och bikaraktärer såväl muntligt som skriftligt
Sakprosa
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta innehållet och budskapet i sakprosatexter
Kan med viss stötning urskilja samt muntligt återge innehållet i en enklare sakprosatext
Kan urskilja vissa nyckelbegrepp samt återge huvudbudskapet i en enklare sakprosatext.
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en ålderadekvat sakprosatext
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en för åldergruppen avancerad sakprosatext
Lässtrategier 1
Förmåga att tolka och värdera både det som står uttalat och outtalat i texten
Kan visualisera när hon/han läser samt förutspå vad som ska hända framöver.
Ifrågasätter sin förståelse och börjar använda sig av olika lässtrategier för att få klarhet, t.ex. ställer frågor till sig själv och andra, backar och läser om. Kan även sammanfatta det han/hon läst.
Kan göra inferenser – dvs. förstår det som står outtalat i texten genom att använda sig av ledtrådar i texten, det han/hon redan vet, egna erfarenheter osv.
Använder sig automatiskt av flera olika lässtrategier för att förstå en text och kontrollera sin läsning/ läsförståelse. Kan dessutom redogöra för vilken eller vilka strategier som använts och varför.
Lässtrategier 2
Förmåga att dra slutsatser och föra resonemang om texter
Kan dra paralleller mellan det lästa och egna erfarenheter.
Kan dra paralleller till egna erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om textens innehåll och handling.
Kan dra paralleller mellan olika texter och typer av texter han/hon läst.
Kan dra paralleller mellan det lästa och aktuella och/ eller historiska händelser i omvärlden
Läsupplevelsen
Förmåga att beskriva sin upplevelse av läsningen
Berättar bara om sin läsupplevelse vid direkt förfrågan och har svårt att formulera längre svar om hur han/hon upplevt en viss bok/text.
Berättar vid förfrågan utförligt om hur han/hon upplevt en viss bok.
Deltar aktivt vid text- och bokamtal. Ställer frågor, lyssnar på kamraternas åsikter och ger respons.
Berättar på eget initiativ om bra böcker han/hon läst (även utanför skolans litteraturundervisning). Tipsar ofta sina kamrater om bra böcker och författare.

Ord och begrepp

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Ordförståelsestrategier
Förmågan att använda sig av olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på okända ord och begrepp
Uppmärksammar att han/hon inte förstår innebörden av ett ord eller begrepp, men begränsar sökningen av information till själva ordet; stannar upp och studerar ordet, läser om, tittar på stavelser, ser om det påminner om något annat känt ord osv.
Försöker använda olika ordförståelsestrategier för att tolka okända ord och begrepp, såsom att se på ordets böjning, funktion, placering i meningen osv. men utökar sökningen så att den även innefattar texten kring ordet; dra slutsatser av sammanhanget, tar hjälp av illustrationer osv. Börjar även använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande.
Använder sig av några/flera olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på ett okänt ord eller begrepp. Kan använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande för att ta reda på betydelsen
Använder sig automatiskt och korrekt av ordförståelsestrategier när han/hon stöter på ett okänt ord eller begrepp och kan redogöra för vilken strategi han/hon använt och varför

Attityd till läsning

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Läsvanor
När eleven läser
Läser enbart i skolan.
Läser i skolan och ibland hemma.
Läser i skolan och någon gång i veckan hemma.
Läser i skolan och dagligen hemma.
Textval
Vad eleven läser
Läser enbart de texter han/hon möter i skolan.
Läser utöver skolans texter enbart en specifik texttyp på en enklare nivå.
Läser några olika typer av texter och har inget emot att prova på nya texttyper och författare.
Läser flera olika typer av texter och provar gärna på nya texttyper och författare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: