👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 9 Musikhistoria ht 2016

Skapad 2016-08-26 08:14 i Dalhemsskolan Helsingborg
Kursen ger kunskap om olika epokerna i den västerländska musikhistorien. Eleverna får en överblick och lär sig känna igen musik från dessa epoker.
Grundskola 9 Musik
Kursen ger kunskap om olika epokerna i den västerländska musikhistorien. Eleverna får en överblick och lär sig känna igen musik från olika epoker.

Innehåll

Syfte / Mål

Musik är en del av kulturarvet. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. Du får i den här kursen lyssna på musik från olika historiska epoker. Du får höra talas om olika kompositionsformer, olika sätt att notera musik och se exempel på vilken funktion musiken kan ha och har haft i olika miljöer och kulturer. Din slutuppgift är att jobba med och redovisa kring två epoker med hjälp av en muntlig och en skriftlig presentation.

Kursens innehåll / Arbetsgång

Du väljer att fördjupa dig i en av följande epoker:

 

Arbetsgång:

Vi lyssnar på och lär oss känna igen musik från de olika epokerna, diskuterar skillnader och likheter, lär oss olika begrepp och vilken funktion musiken kan ha haft genom tiderna.

På lektionerna arbetar man med sin redovisning om de  epoker man själv valt.. Sök information i böcker, samt på internet (på ne.se finns bra material).

Skriftligt  inlämning av arbetet är v. 43, samt muntliga redovisningar inför klassen v. 45.

Efter alla redovisningar skrivs ett teoretiskt prov på  epokerna.

Presentationens innehåll och bedömning

Du ska välja en epok (se ovan).

Förhistorisk tid / före 3000-talet f.Kr.)

Antiken

Medeltiden /400-1400/

Renässansen /1450-1600/

Barocken /ca 1600-1750/

Klassicismen-Wienklassicismen /ca 1750-1825/

Romantiken /ca 1825-1900/

Modernismen /1900-/

 

 

Börja med att samla information om dina epoker. På biblioteken, på ne.se och bland böckerna i musiksalen och biblioteket, kan du hitta mycket. Ibland står matnyttig fakta i informationstexten på skivfodral. Se också till att skaffa och lyssna på musik från epok som du har valt  så att du lär känna just den stilen lite mer (youtube, spotify, etc).

Jag bedömer ditt arbete under lektionerna (hur du söker information, hur du lägger upp arbetet i din grupp, hur aktiv du är). Förutom den tid du lägger ner i skolan under lektionerna kommer du också att behöva arbeta hemma. Arbetet ska redovisas i form av en skriftlig presentation (skriven på dator), som lämnas in på musiklektionen eller delas med lärare på Google Drive v. 43. Det skriftliga arbetet bedöms, liksom den muntliga redovisningen.

DETTA SKA ARBETET INNEHÅLLA

Du kommer att få en lista med vad ditt arbete ska innehålla.

Tänk på att vara noga med att ange alla källor. Skriv ner dessa redan från början.

Fråga gärna om du undrar över något.

/ Sabrina

Matriser

Mu
Bedömningsmatriser Musikhistoriearbete åk 9

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Musiklyssnande
Bedömningen avser elevens förmåga till medvetet lyssnande som en väg till breddad musikupplevelse och fördjupad kunskap.
Du lyssnar aktivt och är uppmärksam på det musikaliska framförandet. Du kan även sätta ord på din musikupplevelse.
Du lyssnar aktivt och är uppmärksam på det musikaliska framförandet. Du kan även sätta ord på din musikupplevelse. Du kan reflektera och dra paralleller med annan musik.
Du lyssnar aktivt och är uppmärksam på det musikaliska framförandet. Du kan även sätta ord på din musikupplevelse. Du kan reflektera och dra paralleller med annan musik. Du kan även analysera det musikaliska innehållet och redogöra för strukturen med musikaliska begrepp. Du har utvecklat en förmåga att kritiskt granska och värdera musik och har förståelse och respekt för andra människor som kanske inte delar din musiksmak.
Musikens funktion
Bedömningen avser elevens förtrogenhet med musikens funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker.
Du är medveten om musikens funktioner och varierade uttryck i dagens och gångna tiders samhällen. Du känner till musik från olika tidsepoker och genrer. Du känner även till olika instrument och kan identifiera dem.
Du är medveten om och kan reflektera kring musikens funktioner och varierade uttryck i dagens och gångna tiders samhällen. Du känner till musik från olika tidsepoker och genrer och kan identifiera den. Du känner även till olika instrument och kan identifiera dem.
Du är medveten om och kan reflektera kring musikens funktioner och varierade uttryck i dagens och gångna tiders samhällen. Du känner till musik från olika tidsepoker och genrer och kan identifiera den. Du kan även se likheter och göra jämförelser mellan olika stilar. Du känner även till olika instrument och kan identifiera dem.
Musikens form
Bedömningen avser elevens förtrogenhet med och intresse för musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel.
Du har ett grundläggande musikkunnande och känner till de vanligaste formerna för komponerande och de vanligaste sätten att notera musik.
Du har ett vidgat musikkunnande, har kunskap kring kompositionsformer, olika sätt att notera musik och är medveten kring hur musiken kan vara ett uttrycksmedel i olika sammanhang.
Du har ett vidare utvecklat musikkunnande som kännetecknas av att du kan orientera dig i vårt musikaliska kulturarv. Du visar att du har god insyn i och stor medvetenhet kring olika kompositionsformer och sätt att notera musik och kring hur musiken kan vara ett uttrycksmedel i olika sammanhang.

Mu
Redovisningen

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Redovisningen / Kreativitet
Bedömningen avser tydlighet och kreativitet i presentationen.
Text och bild är prydligt paketerade.
Du använder dessutom presentationen på ett kreativt sätt.
Din presentation är tydlig, väcker intresse och är dessutom pedagogisk.
Redovisningen / Innehåll
Bedömningen avser förmåga att omsätta under kursen förvärvad kunskap i presentationen.
Du känner till av läraren valda delar av musikens utveckling och visar kunskaper som motsvarar E-nivå i matrisen ovan. Du behöver en del hjälp när du arbetar med din redovisning. När du presenterar "din" kompositör ger du svar på de frågeställningar som motsvarar E-nivå i "Presentationens innehåll" i LPP:n.
Du visar att du har god kännedom om musikens utveckling och känner igen musikstycken från olika epoker (se C-nivå i matrisen ovan). Du arbetar med din redovisning på ett aktivt sätt och när du presenterar "din" kompositör ger du svar på de frågeställningar som motsvarar E-nivå i "Presentationens innehåll" i LPP:n. Du besvarar dessutom några av frågorna som motsvarar kunskaper för högre betyg.
Du visar att du har mycket god kunskap om musikens utveckling och kan jämföra äldre musik med dagens ur flera perspektiv (se A-nivå i matrisen ovan). Du arbetar med din redovisning på ett aktivt och självständigt sätt och när du presenterar "din" kompositör ger du svar på de frågeställningar som motsvarar E-nivå i "Presentationens innehåll" i LPP:n. Du besvarar dessutom de flesta av frågorna som motsvarar kunskaper för högre betyg.