Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novas Grundplanering HT2016

Skapad 2016-08-26 09:49 i Bamsebo Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
Barngruppen består av 15 barn i åldrarna 1-3 år. Vi är tre pedagoger som arbetar i barngruppen, Nori, Eliana och Annika. Avdelningen består av två rum, en små hall, en skötrum och en toalett för barnen. Våran intention är att barnen ska känna glädje, trygghet och möjlighet för utveckling och lärande på avdelningen.

Innehåll

Normer och värden

 

Grundverksamhet

 

Vår gemensam barnsyn:

Vi vill att förskolan skall kännas som en välkomnande plats för barnen och deras föräldrarna/vårdnadshavarna, där barnen är en del av ett meningsfullt sammanhang.

Vi tror att det är berikande för barnen att möta andra barn i liknande ålder, och leka, lära och utvecklas tillsammans. Kooperativa läroprocesser uppstår då barnen är tillsammans och olikheter lyfts fram som tillgångar. 

Verksamheten utformas utifrån vår syn om det kompetenta barnet som utvecklas ihop med andras kompetenser.

Vi utformar vår verksamhet utifrån barnens intressen och behov och planering sker under pågående verksamhet.

 

 

 Rutiner

 

6:30 Förskolan öppnar

7:30 Frukost - Den som öppnar lagar frukost

9:00 Samling med frukt   

Samlings ansvar:

Måndag - Nori

Tisdag - Eliana

Onsdag - Annika

Torsdag - Eliana

Fredag - Den som började tidigt

9:20 - 10:30 Någon aktivitet ute eller inne

10:30 - 10:50 Blöjbyte/Bädda - Den som började tidigt bäddar när vi servera lunchen

11:00 Lunch - Den som började tidigt hämtar matvagn och dukar

11:30 Villan - De två som slutar senast sitter inne i villan

14:00 Mellanmål - Den som började tidigt hämtar matvagnen/dukar; Den som stänger förskolan diskar

14:30 Lek och skapande ute eller inne

16:30 Frukt

17:30 Förskolan stänger

 

Enskild planering :

Vi testar med att lägga in enskild planering på fredagar.

 

Regler

Vi samtalar med varandra med en trevlig ton, vi lyssnar och tar hänsyn till allas åsikter.

Vi vuxna ska ta fram regler som gör att det blir en trygg och säker miljö för barnen.

Tisdag till Torsdag på förmiddagarna har vi gruppaktiviteter då barnen delas in i mindre grupper och på eftermiddagarna grupperar barnen sig själva efter lek och intresse.

 

Regler i Hallen:

 • Varje pedagog tar sin grupp till hallen och uppmuntra barnen att klä på sig själv.
 • Vi går ut i små grupper. 

 

Regler vid Matbordet:

 • Barnen får välja plats själva vid matbordet.
 • När barnen är klara försöker vi få dem att vänta till kompisarna är klara för att alla ska få känna lugn vid maten och ingen stress.
 • Vi försöker locka barnen till att smaka på mat som de ej provat tidigare men tjatar inte eller ställer krav på att man måste.

 

Regler om Material/Leksaker:

 • Materialet är placerat i olika stationer där barnen har möjlighet att hämta det själva.
 • Vi försöker lära barnen att vårda materialet och upptäcka vad det kan användas till.
 • Personal och barnen städar upp leksaker/material tillsammans för att miljön ska kännas trevlig att vistas i.

 

 

Barns inflytande

 • Låta alla barn komma till tals genom olika yttryck. Om man är liten och inte har språket kan man uttrycka sig genom kroppsspråk och bilder t.ex.
 • Barnen påverkar sin miljö ute och inne genom att visa på vad som intresserar dem, vad som kan vara till besvär i miljön t.ex. höga stolar och vad som fungerar bra.
 • När det gäller våra rutiner så försöker vi vara öppna för förändringar utifrån barnens perspektiv. Vi kanske kan ha öppna mellanmålsstunder t.ex.

Planering utifrån barnens intressen:

I början på terminen vill vi se till att alla barn ska få möjlighet att prova förskolans miljö och det material som finns där för att bli trygga med de olika möjligheter och uttryck som finns där.

Olika intressen som vi har uppmärksammat nu i början av terminen är: Ljud/språk, djur/natur och bokstäver/skrift.

Vi kommer att börja arbeta med dessa områden med barnen uppdelade i små grupper.

 

Utveckling och lärande

 

Vi kommer fokusera på läroplansmålet:  

 
 • "Förskola ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra"
 • "Förskola ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra"
 • "Förskola ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, dju samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen"
 • "Förskola ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra"
 
 
Vi kommer konkretisera målet genom att:
 • Promenera i Naturen
 • Utflykter till exempelvis olika parker, biblioteket
 • Introducera nya sånger och ramsor.
 • Låna böcker som är kopplade till vårt tema. 
 

Vårt förhållningssätt till barnens utveckling och lärande är att vi låter barnen fördjupa sig i olika områden genom att hela tiden få prova sina teorier och bli utmanade att utvecklas. Barnen behöver få prova material och arbeta med ett ämne under längre tid och på flera olika sätt för att kunna ta till sig ny kunskap och nya erfarenheter. Genom att utforska tillsammans med andra så kan man härmas och blir också utmanad till nya idéer och tankar.

 

 

Inre och yttre miljön

Inre Miljön

Vi erbjuder material och leksaker i barnens nivå och i förvaringslådor där materialet syns. Miljön erbjuder barnen stimulans och utmaningar för alla olika sinnen. 

Vi försöker erbjuda material som inte är så könsstereotypt och som utmanar barnen på nya sätt. Till exempel försöker vi arbeta med återvinningsmaterial, naturmaterial och olika sorters skapande material.

 

Yttre Miljön

Inom gångavstånd har vi ett par större lekplatser, skogen. Förskolan saknar egen gård men vi nyttjar parken på baksidan av Vikingavägen, där finns både gungor, sandlåda samt stora gräsområden utan biltrafik

 

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Introduktionen till förskolan ska vara tydlig och ge ett gott intryck samt att förskolan ska vara lyhörda till föräldrarnas behov.

Föräldrar ges möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras genom kommentarer i Unikum, på föräldramöten och under utvecklingssamtal.

Föräldrarna får möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten genom föräldrar enkäten.

Vi erbjuder föräldrarna aktiviteter under terminen som exempelvis Sommarfest, Lucia samt andra traditioner.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Verksamhetens rutiner ska utvärderas fortlöpande under terminens gång.

Genom observationer och samtal mellan vuxen-barn och vuxen-vuxen utvärderas barns inflytande samt barns utveckling och lärande.

Vi dokumenterar genom pedagogisk dokumentation och synliggör det genom dokumentation på unikum och i miljön på avdelningen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: