Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för inskolnin och terminstart ht-16 på Hallonet

Skapad 2016-08-26 15:47 i Diamanten Dibber Sverige AB
Under inskolningsperioden är det många nya möten som sker på förskolan. Nya relationer skapas mellan personal, barn, deras föräldrar och andra runt barnen. Under de första veckorna som barnen befinner sig i förskolan lägger man grunden för ett ömsesidigt förtroende – ett förtroende som är betydelsefullt för hur den fortsatta förskoletiden kommer att gestalta sig för alla inblandade.
Förskola
Pedagogisk planering för inskolning Ht-16

Innehåll

 

Under inskolningsperioden är det många nya möten som sker på förskolan. Nya relationer skapas mellan personal, barn, deras föräldrar och andra runt barnen. Under de första veckorna som barnen befinner sig i förskolan lägger man grunden för ett ömsesidigt förtroende – ett förtroende som är betydelsefullt för hur den fortsatta förskoletiden kommer att gestalta sig för alla inblandade.

I år har endast två barn haft inskolning där vårdnadshavare är med i vår verksamhet under hela inskolningsperioden. För oss är det viktigt att barnen tillsammans med vårdnadshavare får en trygg och rolig inskolning. Då varje barn är unikt anpassar vi inskolningen efter barnets behov.

Antal inskolningar: 2

Antal barn som är kvar: 17

Förskolan är i första hand till för barnets egen skull, för dess utveckling och lärande. Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och verksamheten planeras utifrån förskolans läroplan (Lpfö 98/10). Uppdraget är bland annat att stimulera barnets lust, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. Leken och lärandet sätts i fokus. Vi vill att vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Med läroplanen som grund varvar vi inne- och utelek med pedagogiska aktiviteter såsom musik och rörelse, arbete i olika teman, kreativitet och skapande i olika material, arbete med sagor, böcker, språk och multimedia. Det är de behov och intressen som barnen på olika sätt ger uttryck för som ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Vårt mål

 • Att få trygga barn som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
 • Att barnen känner sig välkomna och tycker att det är roligt att komma till förskolan.
 • Att få de andra barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att känna samhörighet
 • Att de lär sig våra gemensamma regler och rutiner och känner sig trygga i dem.
 • Att skapa en miljö där barnen kan känna sig delaktiga och självständiga.

Vi strävar efter att få:

 • En trygg barngrupp så barnen känner sig sedda.
 • Trygga föräldrar som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra föräldrarna.
 • Aktiva föräldrar som deltar i förskolans verksamhet.
 • God kommunikation mellan förskolan och föräldrar.

 Hur ska vi nå målet?

Vi använder oss av heldagsinskolning, vilket innebär att barnet är tillsammans med föräldern på förskolan ca fem timmar per dag de första tre-fyra dagarna, vanligen mellan kl.9:00-14:00. Föräldern har ansvaret för barnet och de tillsammans upptäcker förskolan genom att föräldern aktivt deltar i samtliga aktiviteter som att leka, läsa, byta blöja, äta, trösta och vila. På så sätt får föräldern insyn i vår verksamhet.

Pedagogerna finns hela tiden till hands för de nya barnen och deras föräldrar, utan att släppa fokus från de andra barnen och verksamheten. De nya barnen får möjlighet att upptäcka allt i sin egen takt och med den trygghet som föräldrarnas närvaro ger. Samtidigt får övriga barn på förskolan bekanta sig med de nya barnen, utan att känna sig utanför eller att hela verksamheten stannar upp i och med de nya barnens ankomst. Föräldrar och pedagoger hinner lära känna varandra och får många naturliga tillfällen att samtala kring barnet. De nya barnen får även tillfälle att redan under inskolningen skapa nya relationer till alla oss pedagoger. Samspelet mellan föräldrar och pedagoger är av stort värde för såväl barnen som för verksamheten, då vi vill ha delaktiga föräldrar.

Inskolningen tar ungefär en vecka och efter de första dagarna har vi en avstämning där föräldrar och pedagog tillsammans bestämmer hur inskolningen ska fortsätta. Ni föräldrar känner ert barn bäst och fattar besluten. Vi pedagoger kan bidra med synpunkter utifrån våra iakttagelser och erfarenheter.  Det gör inget att man som förälder närvarar någon dag längre än beräknat – hellre en dag för mycket än en dag för lite. Varje barn är unikt och därmed även varje inskolning.

Hur ser vi att målet är nått?

Vi strävar efter att:

 • ungefär 1-2 månader efter inskolningen har vi ett uppföljningssamtal, där vi ”utvärderar” inskolningen tillsammans med föräldrarna.
 • barnen är glada när de kommer till förskolan, kan rutinerna, visar intresse för kompisar och att de är sysselsatta med lek.

 

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet:

 • Observation.
 • Reflektion.
 • Daglig dialog med föräldrarna.

Ansvariga:

Karin, Elmas och Maral

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: