Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Hemkunskap

Skapad 2016-08-27 20:02 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Tematiskt arbete där vi utgår från hemkunskap och väver in samhällskunskap, svenska och matematik i praktiken.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Matematik Samhällsorienterande ämnen Hem- och konsumentkunskap
Inom ämnet hemkunskap kommer du att få möjlighet att lära dig att planera och tillaga enklare måltider genom att läsa och följa recept samtidigt som du då övar din lästräning och läsförståelse. Du kommer också att få göra inköp och öva på att räkna genom att handla matvaror, använda olika måttsatser och följa instruktionerna i recepten. Du kommer också att få träna dig i att åka buss, läsa av tidtabeller och lära dig klockan.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

I detta tema arbetar vi med hemkunskap, matematik, samhällskunskap och svenska. 

 

Undervisning:

 • Lyssna på genomgångar
 • Läsa instruktioner
 • Följa instruktioner med text och bild
 • Tillaga enklare måltider
 • Öva sociala sammanhang såsom i affärer och på bussen
 • Läsa tidtabeller
 • Öva på klockan (analog och digital)
 • Planera inköp
 • Skriva inköpslista
 • Handla matvaror i butik
 • Använda kontanter
 • Använda digitala hjälpmedel t.ex. miniräknare
 • Beräkna kostnader för inköp

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • Medverka i tillagning av olika måltider
 • Förstå och följa instruktioner
 • Använda måttenheter
 • Avläsa tidtabeller
 • Förstå klockan
 • Planera inköp
 • Genomföra matematiska beräkningar och lösa problem
 • Reflektera över rimlighet gällande kostnader

Uppgifter

 • Baka

 • Handla

 • Åka buss

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  7-9
 • Matlagning och bakning. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och av andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och andra uppgifter i hemmet och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Handla över Internet, låna pengar, handla på kredit och teckna abonnemang. Kostnadsberäkningar för boende, mat och fritid.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån kvalitet, miljömärkning och ursprungsmärkning.
  Hkk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  7-9
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Begreppet procent och hur det används och uttrycks.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt
  Ma  7-9
 • Undersökningar i olika situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  7-9
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
  SO  7-9
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Ma Hkk SO
Tema: Hemkunskap

Hemkunskap årskurs 7-9

 • Hkk   planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk   hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
 • Hkk   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Måltider
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel & metoder
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Konsumtionsval
 • Hkk
Eleven kan också bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.

Matematik årskurs 7-9

 • Ma   lösa matematiska problem,
 • Ma   använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • Ma   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Problemlösning
 • Ma  7-9
Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
Matematisk information
 • Ma  7-9
Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
Beskriva information
tabeller och diagram.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett ändamålsenligt sätt.
Additions- och subtraktionsuppgifter
 • Ma  7-9
 • Ma  7-9
Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifer på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
Sträckor, massor & volymer
 • Ma  7-9
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrar till att storleksordna enheterna.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med viss säkerhet.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med säkerhet.
Resonemang om rimlighet
 • Ma  7-9
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.

Samhällskunskap årskurs 7-9

 • SO   reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • SO  7-9   Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
 • SO  7-9   Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Livsfrågor
 • SO  7-9
 • SO  7-9
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Samtala
 • Sv
 • Sv  7-9
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Anpassa sitt språkbruk
 • Sv
 • Sv  7-9
Eleven bidrar till att anpassa sitt språk till olika personer och situationer.
Eleven anpassar delvis sitt språk till olika personer och situationer.
Eleven anpassar sitt språk väl till olika personer och situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: