Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2016-08-28 16:52 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 5 Engelska

Engelska talas över hela världen. I en tid då vi möter människor från olika delar av världen, både personligen och via internet, är det extra viktigt att kunna kommunicera på ett gemensamt språk.

Innehåll

Målet med undervisningen

Att eleverna får tilltro till sin förmåga att använda det engelska språket för att kommunicera i olika sammanhang.

Undervisningens innehåll

Kommunikation ligger till grund för undervisningen genom att eleverna får  lyssna, läsa, tala, skriva och samtala. Jag kommer att utgå från ett läromedel, men också använda material från andra böcker och internet. Vi kommer även att titta på film och lyssna på nyheter.

Jag kommer att uppmuntra eleverna att tala så mycket engelska som möjligt för att ge möjlighet till ett korrekt uttal och intonation, men även för att öka deras tilltro till att de kan kommunicera på engelska.

För att utveckla språklig korrekthet kommer vi även att arbeta med grammatik.

 

Detta kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma:

- hur du förstår och tolkar innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

- hur du formulerar dig och kommunicerar i tal och skrift.

- hur du använder språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

-hur du anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

-hur du kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där  engelska används samt hur du gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
ENGELSKA bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Förstå tal
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
 • En
Förstår vad någon säger när de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt. T.ex hälsningsfraser och enkla meningar: "Sit down." "My name is.."
Förstår det mest väsentliga i t.ex. en enkel dialog eller instruktion om det handlar om saker som är välbekanta. Den som talar använder ett tydligt uttal och anpassar hastigheten/taltempot.
Förstår huvudinnehållet och uppfattar tydliga detaljer när någon berättar om t.ex. familj och fritidsintressen eller återberättar en händelse. .
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer om välbekanta områden. Förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse
Uttrycka sig muntligt
Formulera sig och kommunicera muntligt och då anpassa sitt språk till dem man kommunicerar med och till sammanhanget,
 • En
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ett enkelt språk t.ex. välbekanta och inövade ord och fraser. T.ex: ”My name is… I like to..."
Uttrycker sig på ett enkelt sätt så andra förstår. Använder kända ord, fraser och meningar för att t.ex. berätta eller presentera något. T.ex: ”I like cats. I have a black cat. Her name is X. She likes fish but not milk.”
Uttrycker sig relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Använder sitt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva. Utvecklar innehållet genom att även beskriva med fler detaljer.
Uttrycker sig på ett tydligt och säkert sätt samt med flyt. Utvecklar innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
Samtala
Samtala om olika företeelser
 • En
 • En
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden. Använder inövade ord och fraser. T.ex:. ”What is your name? My name is Tom."
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Ställer och besvarar enkla frågor. Använder främst inövade ord och fraser.
Deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Bidrar till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och följdfrågor inom ämnet. Bidrar med egna reflektioner samt bemöter t.ex. andras åsikter.
Förstå text
Förstå och tolka innehållet i skriven engelska
 • En
Läser och förstår enkla ord och meningar till bilder. T.ex. "It is a cat." Läser korta och enkla texter och dialoger, ev. med stöd av bilder.
Läser och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne, t.ex.om familj och fritidsintressen.
Läser och förstår texter av olika slag som handlar om kända situationer och ämnen.
Läser olika typer av texter anpassade efter ålder. Förstår innehåll och detaljer i längre sammanhängande texter.
Uttrycka sig skriftligt
Formulera sig och kommunicera i skrift och då anpassa sitt språk till dem man kommunicerar med och till sammanhanget
 • En
Skriver kända ord och/eller meningar till bilder, t.ex. ”It is a cat.” Använder ett enkelt språk så att andra förstår.
Skriver t.ex. enkla dialoger, meddelanden. Använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden,
Skriver tydliga och till viss del sammanhängande texter t.ex. brev, instruktioner, och korta berättelser. Använder sitt ordförråd för att t.ex. berätta och beskriva, främst inom kända ämnesområden.
Skriver tydliga och relativt sammanhängande texter. Skriver olika slags texter. Utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
Reflektera
Presentera dina reflektioner om likheter och skillnader mellan egna erfarenheter och andra engelskspråkiga länder.
 • En
Reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det man läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det man läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån egna erfarenheter.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att göra enkla jämförelser utifrån kunskaper, erfarenheter och egna åsikter. Beskriver likheter och skillnader.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att beskriva likheter och skillnader. Gör jämförelser även med andra situationer. Bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt åsikter.
Välja strategi
Välja och använda strategi när inte ordförrådet räcker till
Använder kroppen för att göra sig förstådd.
Väljer och använder någon strategi.
Väljer och använder några olika strategier
Väljer och använder sig av flera olika strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: