Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 1(7-9) HT 2016

Skapad 2016-08-28 22:52 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Från veckan 35- 43 kommer vi att jobba med lässtrategier om faktatexter, beskrivande texter, gamla sagor och berättelser. ”Projektet Tala och ”Tema ”Höst”
Grundskola 7 – 9 Modersmål

Du kommer att läsa faktatexter om Pyramiderna i Egypten, och elevnära berättelse som kopplar till kinesisk kultur och levnadssätt. Det finns också skönlitterära texter och sagor. Där kommer du att lära dig olika nya ord, uttryck och meningar. 

Du ska arbeta själv med att samla information om sevärdheter i Kina eller de olika intressanta platser som du kanske har varit på och göra en presentation om dessa.  Du ska lära dig att bygga upp meningar med nya ord och skriva egna elevnära beskrivande/berättande texter utgår från instruktionen. 

Vi kommer att titta på en eller två korta filmer som koppla till texterna och du behöver presentera i grupp vad filmen handlar om och vad du tycker om budskapet. Du ska göra rollspel i en grupp. Vi har tema ”Qiu Tian” (Höst), och du ska lära dig höstens olika karaktärer och en relaterad dikt. Vi ska även ha workshops som hänvisar till ”Tala Projekt”. 

 

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, prata och skriva

Konkretiserade mål för eleven.

Att träna sitt uttal, betoning och satsmelodi samt olika talade variationer.
Att lära sig tala, samtala och muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.

Att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter, och se skillnader i språkanvändning beroende på sammanhang, med vem och med vilket syftet man kommunicerar.

Att använda lässtrategier för att förstå och tolka faktatexter, elevnära berättelse som kopplar till kinesisk kultur och levnadssätt, och skönlitterära texter. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna.

Att kunna använda orden för att bygga upp olika meningar.

Att skriva olika typer enkla texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Att skapa förståelse för kultur, vardagsliv, tradition och språkliga uttryckssätt i kinesiska.

Att uttala rätt och hålla betoning och satsmelodi så att andra förstår. 

Att lära sig analysera och reflektera aktuella samhällsfrågor i Kina och göra jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Att kunna producera något  som kopplar till texterna, och sen kunna visa och berätta om dina tankar och om de idéer som ligger bakom dessa.

 

 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Undervisning och arbetsmetoder.

Undervisning: 

Faktatexter : “写作训练一”,“世界奇迹金子塔” (介绍金字塔与传说故事)
Beskrivande texter: ”冰下面的水很暖和”  “十二属相的故事” “演讲稿” (关于生命的意义)

Elevnära berättelse som kopplar till kinesisk kultur och levnadssätt:”小虫和大船”
Tema ”Qui Tian” (höst) och dikt

”Tala Projektet”: aktivitet ”att mingla med 7 frågor”

 Arbetsmetoder: 
Lässtrategier med olika uppgifter om texterna.
Grupp/gemensam diskussion kring frågorna om texterna. 

Formativa undervisningar om nya tecken, fraser och meningar.

Ordförhör/övningar/lek med tecken, ord, typiska språkliga drag och meningar.
Titta på en eller två filmer som kopplar till texten och diskutera filmernas budskap. 

Använda digitala verktyg att insamla informationen och förbereda för presentationen.
”Tala Projektet”

Tema ”Qui Tian” (höst)

Underrubrik 5

Eleven har uppnått målen när...

 

När du visar förståelse för texterna/filmerna och muntligt/skriftligt kan presentera/sammanfatta centrala delar med relativt god tydlighet. 

När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna, ställa och besvara frågor, samtala om texterna/filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor och åsikter.

När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger. (presentation och besvarar frågorna)

När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp olika meningar.

När du kan använda grundläggande regler för meningsuppbyggnad och skriva olika elevnära texter.

När du visar förståelse för den kinesiska kulturen, traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt och kan resonera och reflektera över aktuella samhällsfrågor utifrån egna livserfarenheter och även kan göra jämförelser med hur det är i Sverige.

När du visar förståelse för faktatexter, beskrivande texter och hitta/upptäcka typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp, och kan producera en egen med digitala verktyg och framföra den i klassrummen. 

När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.

När du visar förståelse av de poetiska texternas typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp, och kan producera en egen. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: