Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, år 1-3

Skapad 2016-08-29 15:28 i Ljungskileskolan Uddevalla
Grundskola 1 – 3 Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur LGR11

Innehåll

Läsa och skriva

• Eleven skall kunna alfabetet.
• Eleven skall kunna läsa och förstå olika typer av åldersanpassade texter samt kunna återge innehållet.
• Eleven skall kunna skriva alfabetets alla bokstäver.
• Eleven skall kunna skriva enkla sagor och faktatexter.

Tala, lyssna och samtala

• Eleven skall kunna berätta egna upplevelser.
• Eleven skall våga göra ett muntligt framträdande.
• Eleven skall våga vara delaktig i diskussioner och uttrycka sin åsikt.
• Eleven skall kunna lyssna på andra i gruppen.

Berättande texter och sakprosatexter

• Vi läser högt för eleverna.
• Eleverna skall stifta bekantskap olika bilderböcker.

Språkbruk

• Eleven skall kunna uttrycka sina åsikter med ett vårdat språk.
• Eleverna skall bli medvetna om att ordval, tonfall och kroppsspråk påverkar hur omgivningen uppfattar något.

Bedömning

• Sker i separat matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Sammanställning av elevens läsutveckling åk 1-3

Sammanställning av elevens läsutveckling åk 1-3.

Avstämning A
LÄSA - Bokstäver och berättande text. Har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - Berättande text Tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk läsning.
Avstämning C
LÄSA - Berättande text och beskrivande text Använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
Namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras allt mer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Urskiljer ord i meningar.
Läser enkla meningar med flyt.
Utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningstrategin.
Stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelsen av ord och sammanhang.
Korrigerar sig själv vid behov.
Prövar att läsa om och korrigerar sig själv på lärarens uppmaning.
Läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att utifrån sina egna referensramar samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.
Drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.

Sv
Sammanställning av elevens skrivutveckling åk 1-3

Sammanställning av elevens skrivutveckling åk 1-3.

Avstämning A
SKRIVA Börjar skriva för att uttrycka sig.
Avstämning B
SKRIVA Skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - Berättande text och beskrivande text Skriver längre texter med handling och innehåll.
Har skrivriktningen klar för sig.
Skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Skriver läsligt med gemener och versaler.
Prövar att skriva för att kommunicera.
Skriver text för att kommunicera.
Skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Gör ofta mellanrum mellan orden.
Gör mellanrum mellan orden.
Söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Kan stava några för eleven vanliga förekommande ord.
Kan stava många för eleven vanliga ord.
Bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: