Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2016-08-29 21:30 i Blåsboskolan Västerås Stad
Nordenarbete under period av ca 6-8 veckor. Gemensamt arbete under den första perioden och under slutet enskilt fördjupningsarbete på välfritt sätt om något nordiskt land(exempelvis faktatext, turistbroshyr, power point, dagbok etc.) Några elever får i uppdrag att söka efter en artikel och redovisa vid varje veckas slut. Nyheten diskuteras sedan i gruppen. Läxförhör med blindkarta och frågor om natur- och kulturlandskapet.
Grundskola 5 Geografi Svenska
Under några veckor ska vi lära oss mer om våra nordiska länder. Länderna i Norden är Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Vi ska undersöka hur naturen i de olika länderna ser ut, de typiska dragen för det nordiska klimatet och öka förståelsen för hur människan har bidragit till ländernas utseende. Vi ska också träna på att använda kartboken, lära oss namnen på geografiska platser samt söka information och skriva om några nordiska länder.

Innehåll

Arbetsmetoder

I skolan kommer vi att lära oss om Norden på olika sätt. Vi kommer att titta på filmer om de olika nordiska länderna, träna på att använda kartboken på olika sätt, befästa geografiska begrepp, söka information på internet och studera läromedel om Norden. Det nordiska klimatet samt ländernas natur- och kulturlandskap kommer att studeras och diskuteras.

Du kommer att få göra egna fördjupningar om valfritt nordiskt land och på valfritt sätt redovisa detta skriftligt eller muntligt. Du kommer också att få visa att du kan namnen på länderna, huvudstäderna, viktiga vattendrag och berg i Norden. Du kommer att få ta del av nyheter från något nordiskt land och lyssna på hur språken låter.

Bedömning

Under perioden kommer jag att bedöma din förmåga att:

-  Lyssna och delta aktivt under genomgångar och under diskussioner.

- Visa kännedom om hur natur- och kulturlandskapet i Norden förändrats och ser ut samt hur människan kan bidra till en hållbar utveckling.

- Använda Atlas och jämföra kartor.

- Använda geografiska begrepp som beskriver nordens geografi.

- Visa de nordiska ländernas placering på kartan, deras huvudstäder, viktiga vattendrag och berg är.

- Söka information och använda den till eget fördjupningsarbete om något nordiskt land samt att färdigställa det inom angiven tid.

- Skriva text utifrån tankekarta eller stödord på dator och för hand. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: