Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Damals und Heute

Skapad 2016-08-29 22:21 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi kommer att läsa texter från förr och nu, såväl skönlitterära- som faktatexter. Vi jämför texterna, plockar ut intressanta ord och begrepp och samtalar om texterna.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Hur levde vi förr i tiden och hur lever vi idag? En jämförelse mellan förr och nu; leksaker, fritid, mat, kläder, litteratur mm

Innehåll

Under den här terminen kommer vi att läsa texter av olika slag från flera tidsperioder, såväl skönlitterära texter som faktatexter. Vi jämför texterna, plockar ut intressanta ord och begrepp och samtalar om texterna. Vi kommer att fördjupa oss i texterna med hjälp av flera olika metoder, för att förbättra läsförståelsen. Vi kommer bl a att att bearbeta dem med hjälp av olika grafiska modeller.

Vi kommer också att jobba med en del språkliga övningar, som vi kopplar till texterna.

Återkommande moment är feedback och självskattning för att ni ska utveckla och äga ert eget lärande.

Tidsperiod: ht 2016

Bedömning sker kontinuerligt utifrån de kunskapskrav som finns i matrisen nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål Kungsbacka ÅK 1 - 3

FÄRDIGHETER

Nivå 1
Ingångsnivå FSK
Nivå 2
Nivå 3
ÅK 3 / Ingångsnivå ÅK 4
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Kan göra sig förstådd på modersmålet
-
Kan muntligt berätta något om sig själv, familjen och hobby
SAMTALA och FÖRSTÅ
Kommunicera
Använder språket hemma i vardagen
Kan ställa enkla frågor
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivå-anpassade ämnen
TOLKA och FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Förstår i stora drag till åldern anpassat talat språk
Kan förstå enkla beskrivningar
Kan förstå enkla mediaklip där människor pratar
UTTAL och SATSMELODI
Kommunicera
-
Är medveten om att modersmålet har en satsmelodi och att ord har betoning på vissa stavelser
Är medveten om att svenska och modersmålet skiljer sig åt vid uttalet av samma skrifttecken
MODERSMÅLETS DIVERSITET I UTTRYCKSFORMER
Kommunicera
-
-
Är medveten om att olika människor uttrycker sig på olika sätt
LÄSA
Visar intresse för läsning
Känner igen alla bokstäver i språkets alfabet
Kan koppla skrivteckens form till ljud och göra jämförelser med svenska Eller: kan läsa ord genom ljudstavningsalfabetet
LÄSA
-
Kan läsa ord genom att ljuda och känna igen
Kan läsa hela meningar
LÄSA
-
Kan läsa till åldern anpassade berättelser om bekanta ämnen
Formulerar det viktigaste med egna ord
SKRIVA
Visar intresse för skrivning
Lär känna skrivteckens form och struktur och kan jämföra dem med svenska
Kan skriva enkla ord med både vokaler och konsonanter Eller: kan skriva några skrivtecken med rätt streckordning
SKRIVA
-
Använder skiljetecken
Kan skriva korta meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning på vanligt förekommande, elevnära ord som stavas ljudenligt
SKRIVA
-
Är medveten om att det finns olika skrivstrategier
Skriver sammanhängande korta meddelanden, berättelser, sagor utan att stavningen och grammatiken behöver vara korrekta

LEKTIONSINNEHÅLL

Nivå 1
Ingångsnivå FSK
Nivå 2
Nivå 3
ÅK 3 / Ingångsnivå ÅK 4
BESKRIVANDE och FÖRKLARANDE TEXTER
-
Kan be om förklaringar när man inte förstår innehållet
Kan använda den hittade informationen för att t.ex. ställa nya frågor
LEKAR, MUSIK, LITTERATUR
-
Har hört / sett några sagor, myter, musikstycken från olika områden inom modersmålets språkområde
Har hört, sett eller läst några dikter, berättelser eller musikstycken från olika tider och områden inom modersmålets språkområde.
TEXTERS OLIKA FORMER
-
Känner igen några ramsor, rim, från modersmålets språkområde
Kan uttrycka sin åsikt och sina känslor om innehållet i en saga, berättelse mm.
TRADITIONER och HÖGTIDER
-
Känner till några traditioner och/eller högtider från ursprungsområdet/land
Känner till några traditioner och/eller högtider från andra delar av språkområdet än det egna ursprungsområdet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: