Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2016-08-30 17:09 i Pysslingen Förskolor Kyrkviken Pysslingen
Verksamheten genomsyras av förskolans pedagogiska nycklar UTMANING- LUSTFYLLT LÄRANDE - SJÄLVSKÄNSLA. Utifrån social konstruktionism skapar vi vår praktik. Etiken utgår från att ta olikhet och mångfald i bruk. Från barnens mål och förskolans uppdrag är denna PP skapad.
Förskola

För att få en bra verksamhet där allas olikheter accepteras behöver vi behandla varandra med respekt. Vi behöver följa likabehandlingsplanen för att inget barn eller vuxen ska bli kränkt. Genom att ha en verksamhet som styrs utifrån beprövad erfarenhet: Från jag till Vi, Gunilla Guvå. Utgår vi ifrån gruppens utveckling. Till en början behövs tydliga rutiner som barnen kan känna trygghet ifrån samtidigt som regler behöver vara tydliga och få. Därefter anpassas verksamheten beroende på var gruppen befinner sig i utvecklingen. Ju tryggare gruppen blir desto mer får barnen inflytande över verksamheten. 

Innehåll

MÅL:

  • Barnen ska ha en bas som de utvecklar framåt i livet, barnen behöver lära sig hur man behandlar andra och sig själv. 
  • Barnen behöver utveckla en självkänsla där de känner trygghet i sig själv. Samtidigt som att vi pedagoger vägleder barnen.
  • Barnen behöver få redskap kring hur man tacklar olika problem och konflikter. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Barnen lär sig tillit till sin egen förmåga.

Att ta hänsyn till varandra och dela med sig.

Samspela med andra.

Lösa konflikter.

Respekt för sin omgivning. 

VEM/VILKA

Alla barn på Luft och vatten. För att barnen behöver hitta ett samspel och ett samarbete. De behöver utvecklas från att vara egocentriska till att ta hänsyn till det gemensamma. Barnen behöver lära sig att förstå vikten och respekten för sin omgivning. Barnen behöver utveckla en förståelse för konsekvenser. 

Alla pedagoger vägleder barnen i fria och planerade aktiviteter.

GENOMFÖRANDE:

Utifrån social konstruktionism skapar vi vår praktik. Etiken utgår från att ta olikhet och mångfald i bruk. (vet du säkert vad det innebär för dig som pedagog i detta arbete)?

Förberedelser:

Aktiviteten:Att vara en medforskande pedagog som befinner sig nära barnen och vägleder de i det dagliga arbetet. Att vi pedagoger har en öppenhet till att ge både positiv och negativ feedback till varandra. Vi arbetar ihop gruppen från ett jag till ett vi. Målet är att barngruppen ska bli samspelt. 

Efterarbete: vi följer upp P.P under terminens gång och redigerar vid behov.

UPPFÖLJNING,UTVÄRDERING och UTVECKLING

Uppföljningen görs i avdelningens kartläggning för organisation och grupp. Den analyserar och utvärderar kontinuerligt under terminens gång cirka en gång i månaden. Barnen har börjat samspela med varandra och lösa enklare konflikter. De har börjat få förståelse för turtagning och att dela med sig. Gruppen har i huvudsak gått vidare i FIRO. Både vatten och luft är trygga med varandra och leker över gränserna. Vi tror att tvärgrupperna har gagnat deras samspel och bidragit till relationer mellan alla barn på vatten och Luft. Barnen känner trygghet till oss fyra pedagoger vilket gör att organisationen inte är lika sårbar. Reflektionsmöterna gör att vi får råd och stöttning av varandra som i längden skapar trygghet barngruppen. 

Vi använder p.p som ett verktyg tillsammans med kartläggningen. Vi ser till att målen är aktuella för den nuvarande barngruppen genom att utvärdera lärloggar, reflektionsmöten och fortsätta värdegrundsarbetet i bargruppen och se hur det påverkar barnen. Vi utvärderar stategier och förändrar dessa om barngruppen har behov av det. 

Genom att göra utvärdering och uppföljning får vi syn på styrkor och svagheter i våran p.p. Vi ser till att p.p är aktuell och utifrån barngruppens behov. Barngruppens behov analyseras så att utmaningarna gör att barnen kommer vidare i sin utveckling. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: