Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantens fokus på Normer och värden

Skapad 2016-08-31 21:24 i Pysslingen Förskolor Gläntan Pysslingen
Förskola
För att enkelt kunna utvärdera vår mindmap har vi delat upp den efter funktionell kvalitets indelningar av läroplanen. På mindmapen finns de aktiviteter vi tänkt genomföra för att nå målen samt de förmågor vi strävar efter att barnen ska ha chans att utveckla genom aktiviteterna.

Innehåll

Mål

Att arbeta med förståelsen för alla människors lika värde utifrån funktionell kvalitetets indelningar språk och kommunikation, normer och värden, naturvetenskap och teknik, lek, skapande, barns inflytande, kultur och matematik

Målkriterier

Målen är uppnådda när;

Pedagogen använder situationer där normer och värden kan synliggöras för att skapa dialog och utforskning  i vardagsaktiviteterna för både grupp och individ och medvetet tillför nytt stoff genom samtal som utifrån barnets behov och kan utveckla deras förmåga att upptäcka, leva sig in i andras situation, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Aktiviteter

Aktiviteter utifrån målen under Språk och kommunikation för att nå förmågorna tillägna, lyssna, reflektera, uttrycka och upptäcka;

 • Våra tidsresor kommer att synliggöra innebörd av olika begrepp och skapa samband mellan förr och nu
 • Sätta ord på det vi upplever tillsammans, diskutera och fördjupa oss i barnens funderingar
 • Titta på olika skriftspråk och bilder genom tiderna
 • Hur låter olika dialekter?

Aktiviteter utifrån målen under Normer och Värden för att nå förmågorna ta hänsyn, reflektera och upptäcka;

 • Vi tittar på hur det ser ut på olika platser genom tiderna och försöker leva oss in i att leva i olika miljöer
 • Titta på likheter och skillnader i miljöer
 • Se på vår omvärld och miljön på förskolan, vad kan vi göra för att skapa en trivsam hållbar miljö? Kompissamtal, omsorg om varandra, vår närmiljö och världen
 • Använda oss av dilemman och livsfrågor i samtal och dramatiseringar
 • Lyfta fram en variation av människor och miljöer och dessa allas lika värde genom litteratur, filmer och annan media

Aktiviteter utifrån målen under Naturkunskap och teknik för att nå förmågorna urskilja, utforska, dokumentera och konstruera;

 • Kika på skillnader-likheter i de olika landskapen och genom tid, vilka djur och blommor finns var
 • Använda oss av verktyg som våg, mått och annat i våra aktiviteter inne och ute 
 • Titta på och använda oss av olika tekniker och material som använts genom olika århundraden när vi skapar på olika sätt
 • Skapa möjligheter att se samband mellan hur människor lever och hur det påverkar naturen

Aktiviteter utifrån målen under Lek för att nå förmågorna förmedla och fantisera;

 • Vi kommer att använda oss av varierade uttrycksformer för att gestalta upplevelser och upptäckter vi gör under våra tidsresor. 
 • Leka lekar som lekts genom tiderna på olika platser

Aktiviteter utifrån målen under Skapande för att nå förmågorna konstruera, förmedla och tillämpa;

 • Bygga vår tidsmaskin
 • Tillföra material så barnen kan jämföra och skapa med olika material som varit tillgängliga i olika delar av landet
 • Skapa tillfällen då barnen får bearbeta intryck och använda dessa på kreativa sätt

Aktiviteter utifrån målen under Barns inflytande för att nå förmågorna uttrycka och påverka;

 • Barnen delar med sig av sina tankar om platser, tid och intryck
 • Barnen får chans att uttrycka åsikter och ansvara för sina handlingar och miljön på förskolan
 • Vi tar tillvara på barnens intressen, erfarenheter och åsikter genom dialoger
 • Vi tittar på hur barn har kunnat ha inflytande genom tiderna på olika platser

Aktiviteter utifrån målen under Kultur för att nå förmågorna uttrycka och förståelse;

 • Lyssna på olika dialekter
 • Lyssna, prata om och sjunga sånger 

Aktiviteter utifrån målen under Matematik för att nå förmågorna urskilja, uttrycka, undersöka och använda;

 • Använda oss av kartor och mäta avstånd och se skillnader i landskap 
 • Se på förändringar genom tid

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: