👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy och skräck

Skapad 2016-09-02 09:06 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska
Du kommer under några veckor få arbeta med temat fantasy och skräck.

Innehåll

Skräck och fantasy

Skräck och fantasy är två av våra mest  lästa genrer därför ska vi lära oss mer om dessa. Ni ska få läsa en bok om skräck och samtala om den samt skriva en fantasyberättelse.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Undervisningens innehåll

Vad är du med om i temat?

Du får kunskap kring fantasy och skräck samt vetskap om vad som kännetecknar dessa - du får kännedom om olika fantasyförfattare i allmänhet - du läser och reflekterar över minst en titel ur skräckgenren - tar del av föreläsningar och deltar i diskussioner kring dessa samt samtalar kring det du läst. Du skriver en egen fantasyberättelse och bearbetar den utifrån respons.

 • Föreläsning om fantasy- och skräckgenren, och om fantasylitteraturens uppbyggnad.
 • Läsa skräck.
 • Diskutera och reflektera över person – och miljöbeskrivningar samt skräckens uppbyggnad.
 • Skriva en egen fantasyberättelse
 • Ta emot respons samt bearbeta text utifrån denna

 

Detta kommer bedömas

 • Hur du reflekterar över läst skräcklitteratur i samtal och diskussioner
 • Hur du skriver en fantasyberättelse och anpassar till genren
 • Hur du ger och tar emot respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris Fantasy och skräck

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Boksamtal
reflektioner
Du återger delvis innehållet från det du läst.
Du återger innehållet från det du läst på ett sammanhängande sätt.
Du gör enkla analyser av det du läst.
Du gör jämförelser och relaterar det du läst till egna tankar och erfarenheter.
kommunikation
Du redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser.
Du redovisar händelser och några egna tankar framgår.
Du förmedlar upplevelser och reflektioner på ett självständigt sätt.
Du förmedlar, tolkar och värderar upplevelser på ett engagerat och självständigt sätt.
Skriva fantasy
anpassning innehåll beskrivningar röd tråd tankegångar kopplingar
Texten innehåller typiska kännetecken för fantasy. Texten har en enkel handling och innehåller enkla beskrivningar.
Texten innehåller typiska kännetecken för fantasy.Texten har en utvecklad handling och innehåller utvecklade beskrivningar.
Texten innehåller typiska kännetecken för fantasy.Texten har en utvecklad handling och innehåller utvecklade beskrivningar. Det finns en tydlig röd tråd i texten.
Texten innehåller typiska kännetecken för fantasy.Texten har en välutvecklad handling och innehåller välutvecklade beskrivningar. Det finns en tydlig röd tråd i texten, den är väl genomtänkt och återkopplar till händelser och har en medveten struktur.
styckeindelning meningsbyggnad språk skrivregler
Texten är indelad i stycken men de är ibland lite ologiska och osammanhängande. Meningsbyggnad och språk är enkelt och upprepande. Du är lite osäker på hur man använder viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Texten är indelad i stycken på ett fungerande sätt. Meningsbyggnad och språk är enkelt och upprepande. Du använder för det mesta viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken på ett fungerande sätt.
Texten är indelad i stycken på ett logiskt och sammanhängande sätt. Meningsbyggnad och språk har en viss variation. Du använder viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken på ett säkert sätt.
Texten är indelad i stycken på ett logiskt och sammanhängande sätt. Meningsbyggnaden är varierad. Språket är mycket varierat, har nyanserade ordval och är mycket väl anpassat till genren. Du använder viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken på ett mycket säkert sätt.
kamratrespons
innehåll
Du bearbetar din text utifrån respons på ett enkelt sätt.
Du bearbetar din text utifrån respons på ett utvecklat sätt.
Du bearbetar din text utifrån respons på ett avancerat sätt.
->

Sv
Kunskapskrav Fantasy och skräck

E
C
A
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling til ltidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.