Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2016-09-02 10:41 i Östervåla skola F-6 Heby
I det här området kommer vi att jobba med tal i bråkform. Det vill säga delar av helheter och antal.
Grundskola 4 Matematik

Bråk? I skolan?

Javisst, inom matematik är tal i bråkform något som du ska få lära dig mer om!

Varför ska vi lära oss bråk?

Du möter ofta tal i bråkform i din vardag. När du t ex ska baka behöver du 1/2 dl socker, kanske 3/4 dl mjöl och så vidare. När du och dina två kompisar ska dela på en godispåse delar ni upp den så ni får lika mycket var. Utan att tänka på det använder du även tal i bråkform när du pratar om tid. Det gör du när du säger "Jag kommer om en kvart", "Vi ses om en halvtimme".

Innehåll

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

Övergripande mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Kunskapskrav i matematik


Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Konkretiserade mål

Vi ska lära oss att förstå tal i bråkform för att kunna använda dem i olika situationer i vår vardag. I detta ingår det att kunna jämföra och storleks-ordna bråk samt utföra beräkningar och problem med bråktal (addition och subtraktion).
Vi tränar också på att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik, det vill säga att kunna prata ett "matematiskt språk" med andra.
 
 
 
 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Bedömning

Jag kommer att bedöma...

... dina kunskaper om begreppet bråk. 

Du visar dessa kunskaper genom att lösa problem och uppgifter där man behöver använda kunskaper om tal i bråkform.

 

...dina kunskaper om att välja och använda matematiska metoder för beräkningar med bråktal.

Du visar dessa kunskaper genom att behärska olika beräkningssätt vid bråkräkning och problem.

 

...din förmåga att redogöra för och samtala om lösningar på problem. 

Du visar kunskaper om detta genom att använda överenskommet matematiskt språk i samtal och dina redovisningar.

 

Hur ska vi nå målen?

På lektionerna har vi genomgångar om varje nytt moment och vi löser några uppgifter/problem tillsammans. Du tränar sedan på kunskaperna dels genom att lösa uppgifter/problem själv, men också genom att diskutera lösningar med klasskamrater eller lärare.

Du har hela tiden under arbetets gång tester som en "check" för mig som lärare. På det sättet vet jag vad du har lärt dig samt vad du behöver träna mer på. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: