Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2016-09-02 10:58 i Pysslingen Förskolor Hinden Pysslingen
Förskola

Grovplanering av arbete med Babblarna som metod för att väcka, fånga och stimulera barnens intresse för lärande utifrån läroplanen.

Innehåll

 Vi har sett att barnen är intresserade och nyfikna på Babblarna så vi har valt att använda oss av dem i verksamheten.

Vi ska ha ett metodarbete som möjliggör utvecklingen i alla lärområden. Babblarna kommer att användas för att fånga barnens nyfikenhet och som en röd tråd i verksamheten.

 

Genom att använda oss av de befintliga karaktäriseringarna på Babblarna har vi kopplat in dem till olika läroplansområden.

 Diddi - är rosa och gillar att skapa i alla möjliga former och färger.( Skapande och matematik)

Doddo - är blå och tycker värdegrund är viktig, vet mycket om hur man ska vara mot varandra. (Normer, värden och kultur)

Dadda - är grön och tycker det är spännande med naturvetenskap och teknik. (Naturvetenskap och teknik)

Babba - är brun och tycker om att leka med språket. (Språk och kommunikation)

Bibbi - är gul och älskar matematik. (Matematik)

Bobbo - är röd och gillar att röra på kroppen, dansa, leka. (Motorik, estetik och lek)

 

Vi följer barnen i deras utveckling och tar tillvara på deras nyfikenhet samt lust att erövra kunskap.

Vi planerar vår lärmiljö utifrån lärområden och kopplar den till Babblarna. Vi strävar efter att vara barnens medforskare samt utmana och stimulera deras lärande i leken med Babblarna som metod.

Genom att vi är pålästa och förberedda med aktiviteter och material ska vi sträva efter att fånga ögonblick i vardagen där lärande kan ske och utmaningar kan antas.

I samband med att vi lär känna barnen och dom utvecklar sin trygghet hos oss ska vi förfina planeringen i alla områden utifrån barnens inflytande och intressen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: