Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT16 Svenskarbete kopplat till filmen "Bully"

Skapad 2016-09-03 14:26 i Holstagårdsskolan Helsingborg
En muntlig och en skriftlig uppgift kopplad till filmken "Bully", en amerikansk film om mobbning.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Vi tittar på filmen "Bully" tillsammans och till filmen får eleverna frågor att fundera kring.

Efter filmen kommer vi att diskutera begreppet mobbning, och som avslutning får eleverna en skrivuppgift kring ämnet.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att...

du ska träna och visa din förmågor

 

procedurförmåga

 • kunna söka efter och samla den information du vill ha,
 • veta skillnaden mellan fakta och åsikter,

begreppsliga förmåga

 • förstå vad begrepp och ord betyder och kunna använda dem på ett korrekt sätt,

kommunikativa förmåga

 • samtala, resonera och diskutera med varandra,
 • berätta varför du tycker du tycker som du gör,
 • kunna och våga diskutera för det du tror på när andra tror på något annat,

analysförmåga

 • kan se saker på olika sätt och förstå varför man kan ha olika åsikter,

metakognitiva förmåga

 • fundera över om informationen är viktig eller inte,
 • visa att du lägger märke till saker som händer runt omkring oss och funderar över det,

 

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.

Innehåll

 • Att formulera och bemöta argument.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Informationssökning på Internet, i böcker och massmedier.

 

Arbetssätt

Du får möjlighet att utveckla dina förmågor genom att...

 • titta på film och reflektera över innehållet,
 • leta information om ämnet från Internet,
 • diskutera ämnet i en liten grupp, men också i en större grupp,
 • bearbeta dina åsikter till en skriven text,

I läroplanens kapitel 1 står bland annat:

"Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö."

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla."

"Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas."

I kapitel 2 står bland annat:

"Skolans mål är att varje elev

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • respekterar andra människors egenvärde,
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,"

Detta kommer att bedömas...

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: