Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nach den Ferien Ht16

Skapad 2016-09-04 17:24 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Eleverna repeterar och utvecklar sin förmåga att muntligt och skriftligt berätta om saker de har upplevt under sommarlovet. De får också förbereda sig inför sitt första språkcafé.

Innehåll

Detta arbetar vi med:

Eleverna läser texter och lär sig nya ord och fraser samt tränar på att använda dessa i ett sammanhang. Fokus ligger på att behärska verb i olika tempus. De lär sig även modala hjälpverb (vad man kan, vill, måste och får göra).

Eleverna lyssnar dessutom regelbundet på en nyhetssändning för ungdomar i Tyskland och tränar därmed hörförståelse, förmågan att återge något de har hört samt får inblick i aktuella händelser i ett målspråksland.

De deltar även i våra språkcaféer där de tre gånger denna termin får träffa och samtala med en utbytesstudent från ett tysktalande land.

Fortsättningsvis kommer eleverna att arbeta med realia, närmare bestämt Tysklands återförenande.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleverna arbetar mot följande delmål:

 • att kunna LYSSNA på och FÖRSTÅ huvuddelen av samtal och det som sägs i en nyhetssändning
 • att själva MUNTLIGT kunna återge vad man har gjort under lovet eller hört t.ex. på nyheterna
 • att delta aktivt i ett SAMTAL t.ex. med en student på språkcaféet
 • att kunna LÄSA och FÖRSTÅ för ämnet passande texter
 • att SKRIFTLIGT visa att de har tillgodogjort sig den nödvändiga vokabulären och språkriktigheten.
 • att KÄNNA TILL NÅGOT om de länder där tyska talas, t ex vardagsliv och levnadssätt
 • att kunna INSE och FUNDERA över hur man bäst lär sig språket
 • att kunna arbeta ENSAM och I GRUPP samt TA ANSVAR för sin inlärning

Kopplingar till läroplan

 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  E 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  E 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  E 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  C 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  C 9
  Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  C 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • M2  C 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • M2  C 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
 • M2  C 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
 • M2  A 9
  Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  A 9
  Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • M2  A 9
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • M2  A 9
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • M2  A 9
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • M2  A 9
  Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Redovisningsformer:

För att visa vad man kan ska man:

 • arbeta aktivt på lektionerna
 • delta aktivt i muntliga uppgifter som t.ex. samtal kring nyhetssändningarna
 • genomföra muntliga och skriftliga läxförhör
 • redovisa ord-/fraskunskap och språkriktighet på prov
 • lämna in små inlämningsuppgifter
 • skriva och framföra korta dialoger
 • delta aktivt i språkcaféerna

Matriser

M2
TYSKA, kunskapsmatris 7-9

Lyssna och förstå

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Uppfatta
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet och några tydliga detaljer.
Du visar att du förstår genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och flera viktiga detaljer.

Läsa och förstå

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förstå
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta texter.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta texter.
Redogöra
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar att du förstår genom att på enkelt språk redogöra för och kommentera innehållet och några tydliga detaljer.
Du visar att du förstår genom att mer utförligt redogöra för och kommentera innehållet och flera viktiga detaljer.

Skriva

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Producera
När du skriver formulerar du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du skriver formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och ganska sammanhängande.
När du skriver formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och sammanhängande.
Bearbeta
Du förtydligar och varierar det du skriver och gör enstaka enkla förbättringar.
Du förtydligar och varierar det du skriver och gör enkla förbättringar.
Du förtydligar och varierar det du skriver och gör enstaka enkla förbättringar.

Tala

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Producera
När du talar formulerar du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du talar formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och ganska sammanhängande.
När du talar formulerar du dig enkelt, rätt tydligt och sammanhängande.
Interagera
När du samtalar med någon uttrycker du dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
När du samtalar med någon uttrycker du dig enkelt och ganska tydligt med fraser och meningar.
När du samtalar med någon uttrycker du dig enkelt och tydligt med fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier i samtal
När du samtalar med någon använder du dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
När du samtalar med någon använder du dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
När du samtalat med någon använder du dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: