Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Vatten HT 16

Skapad 2016-09-04 21:12 i Trumman Haninge
De allra yngsta barnens utforskande av vatten ur ett naturvetenskapligt perspektiv
Förskola
Vi har valt att fortsätta arbeta med vatten som tema i vårt projekt. Vatten är det som vi ser att alla barn dras till, både ute och inne. Tanken i början av den här terminen är att vi ska fokusera på vatten i naturen så som regn och vart regn kommer ifrån. Vi följer årstiderna och kommer då att utforska vatten i olika former på ett naturligt sätt.

Innehåll

 Syfte och Mål

Vi vill fortsätta arbeta med vatten då vi ser att barnens nyfikenhet och intresse bara ökat. Vatten är även en bra start för de yngsta barnen att stanna upp vid och utforska kring. Vi vill även lägga grunden en hållbar framtid. Fokus kommer ligga på vattnets kretslopp där vi vill att barnen ska börja se samband i naturens vatten. Frågor som uppkommit är: "Vad är regn?" "Vart kommer regn ifrån?" "Varför flyger vatten i luften?" 

Våra metoder

Vi kommer att använda oss av följande metoder:

1. Experiment både ute och inne (allt vi gör inomhus kan vi också göra utomhus):

 • flyta - sjunka
 • vatten i olika former ( fast, flytande, gas)
 • målarfärg
 • kallt-varmt

2. vi utgår ifrån barnens intressen och låter projektet ta den riktning som barnen väljer.

3. Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sina sinnen.

4. Varför behövs vatten? Vi kommer använda konkreta situationer och material för att undersöka och utforska kring vattnets betydelse. T ex så ska vi så och odla både inomhus och utomhus. Vad händer med växten om vi ger den vatten? Vad händer med växten om vi inte ger den vatten?

5. Vi kommer använda oss av vatten även i samlingen med olika sånger i temat samt så kommer vi använda oss av symboliskt vatten i form av vattendroppar på närvarobilderna.

6. Vi förändrar i vår miljö så det både syns och känns att vi arbetar med vatten så att barnen får en visuell upplevelse av vatten.

7. Vi kommer projicera filmer och bilder på vatten i olika sammanhang, mot vår kub så att barnen.

 

Miljö inne och ute

I vårt tvättrum samt på Bananens gård kommer vi ställa i ordning för vattenlek och utforskande. Vi har det material som vi kan tänkas behöva för de aktiviteterna.

Vi behöver kommer frysa in vatten tillsammans med barnen för att de ska få en konkret upplevelse av processen. 

En vattenbana ute är önskvärt och vi kommer använda oss av återbruksmaterial så som petflaskor, rör och slangar i första hand.

I stora rummet vill vi skapa symbolisk vatten i form av regn och moln. Till det kommer vi behöva köpa in paraplyer och bomull. Vi vill även ha en vattenblå/himmelsblå vägg och kommer därför att använda papper på rulle som barnen ska få måla på.

Så här ska vi dokumentera barnens lärande?

Vi samtalar med barnen innan och efter varje projektstund. Vad har vi gjort? vad har vi lärt oss? Dokumentationen läggs ut i barnens egen personliga lärlogg. Bilderna vi tagit med lärplattan skriver vi ut och laminerar. Dessa sätter vi upp på väggen eller dörren i barnens höjd. Barnen samtalar sen sins emellan och vi pedagoger dokumenterar det som sägs samt så hjälper vi barnen i samtalen och tillför de rätta begreppen. 

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn under temats gång.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: