Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa trygghet och samspel på Getingboet HT-16

Skapad 2016-09-05 14:00 i Pysslingen Förskolor Smörblomman Pysslingen
Förskola

Innehåll

Utifrån forskning

Vi jobbar utifrån vår kunskap om FIRO- Fundamental Interpersonal Relationship Orientation. FIRO är utvecklat av Will Schultz, där man menar att en grupp som strävar mot målen samhörighet och effektivitet måste genomgå tre faser i nämnd ordning för att lyckas; tillhöra, rollsökning och samhörighet. 

Vi jobbar utifrån Lev Vygotskijs teori om att människan utvecklas i högre grad tillsammans och i samspel med andra. där vi ser till allas proximala utvecklingszon, vilket innebär att höja nivån till lite över det man redan kan. Vi baserar även detta arbete på Vygotskijs idéer om att barn utveckling sker i samspel med deras omgivning i högre grad än att det är en oberoende individuell process. Vygotskijs infallsvinkel brukar kallas kulturhistorisk, sociokulturell, sociokulturellt perspektiv på lärande, då han ser omgivningen som avgörande för individens utveckling och prestation. med tillämpning av ett sociokulturellt perspektiv avser man att förstå och förklara människans tänkande och handlande i förhållande till den kulturella och sociala praktik och sammanhang som individen deltar i. 

Mål (Förväntat resultat)

Vi vill skapa en trygg grupp med vi-känsla där varje individ kan lämna förskolan med vetskapen om sina förmågor och behov och känna trygghet i dem. Barnen ska få möjlighet att utveckla;

förmågan till öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. 

förmågan att ta hänsyn till och vilja att hjälpa andra.

förmågan att förstå alla människors lika värde. 

förmågan till att upptäcka, reflektera över och förstå sina egna och andras behov. 

 

Målkriterie (hur ser vi att målet är nått, mätbart)

- När barnen reflekterar över och ställer frågor knutna till målen. 

- När vi i lärloggarna kan reflektera och se barnens utveckligen av förmågorna. 

Syfte ( varför gör vi detta, beskriv barnens intressen och förmågor.)

Det här är sista året för barnen på förskolan. Vi tycker att det är viktigt att barnen får med sig trygghet och en positiv självbild. Vi vill ge barnen möjlighet att känna vi-känsla i sin grupp och att de får utveckla sina förmågor att ta hänsyn och visa respekt för varandra så väl som förmågorna att upptäcka och reflektera, . Detta för att så bra som möjligt vara redo för nya utmaningar när de börjar förskoleklass.

Metod ( hur gör vi? Material och aktiviteter för att utmana förmågor inom alla delar av lärandeindex).

Genom att starta upp med trygghetsvandringar där barnen får möjlighet att fota och berätta om platser på förskolan som de tycker om och känner sig mer eller mindre trygga på.

Vi uppmärksammar barnen på sina egna och varandras styrkor, förmågor och behov.

Vi jobbar vidare med kompissolen där vi tillför nya frågor och repeterar strålarna som finns.

Vi erbjuder aktiviteter i mindre grupper där barnen får möjlighet att lyssna, berätta och reflektera.

Vi tar tillvara och dokumenterar barnens egna idéer och lekar tillsammans.

Analys (hur blev resultaten? Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika? På vilket sätt?)

Uppföljning (här ska pedagogen tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi gjort, var och en efter egen förmåga. Vi dokumenterar i barnens lärlogg).

Utvärdering (verktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation mm.)

Utveckling (Hur går vi vidare? Vart ska vi).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: