Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsche Musik

Skapad 2016-09-07 13:40 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
MUSIK - AUF DEUTSCH !

Innehåll

SYFTE:

Vi arbetar med den här uppgiften för att du ska utveckla din förmåga att:

 •  reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
 •  förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 •  formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 •  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda

Undervisningsmål

Målet med undervisningen är att du ska:

 • ta reda på fakta om en tyskspråkig grupp/artist; du ska använda minst 3 tyskspråkiga källor
 • översätta en låt text från tyska till svenska
 • skriva en text på tyska om din valda grupp/artist.
 • bearbeta din text efter respons från mig
 • redovisa ditt arbete muntligt för gruppen
 • bli bättre på att använda hjälpmedel för att förstå och göra dig förstådd, t.ex. digital ordbok.

Arbetssätt

Välj om du vill arbeta enskilt, i par eller max tre personer. Om det behövs hjälper jag er att välja bland tyskspråkiga artister/grupper. Sedan arbetar vi så här:

 

 1. Faktainsamling. Se rutan. Redovisar vilka källor du använde i en källförteckning

 

 1. Skriva. Skriv en text om din artist/grupp. Vi arbetar i tre steg:
 • Skriv ett första utkast. Får först kamratrespons och sedan muntlig feedback från mig.
 • Lämna in ditt utkast tisdag v.7. Jag ger respons och lämnar tillbaka texten.
 • Ni bearbetar texten och skriver det andra utkastet. 
 • Ditt 2:a utkast lämna du in onsdag v.9
 • Du lämna texten in för bedömning efter din redovisning vecka 11.

 

 1. Låttext. Välj en låt. Gå in på www.youtube.com och se om låten finns med i någon version där. Leta efter låttexten på nätet. Skriv ut låttexten. Översätt den till svenska. Lämna in till mig som utkast och sedan efter redovisningen.

 

 1. Redovisning. Berätta om gruppen/artisten. Spela upp låten på youtube. Ge publiken en uppgift så som en lucktext eller ett quiz.

Berätta vad låten handlar om. Skriv en ordlista, så att publiken kan följa redovisningen.

 

Detta kan vara intressant att veta:

När bildades gruppen?

Vilka är medlemmar i gruppen?

Vilken sorts musik spelar de?

Nämn några kända låtar!

Hur många album har de gett ut?

Vad heter albumen?

Har de fått några priser?

Vilka tror ni lyssnar mest på den här musiken?

Finns det något mer intressant?

 • Wie heißt er/sie/die Band?
  • Wie alt ist er/sie? Wie alt sind die Mitglieder der Band?
  • Wie viele Personen sind in der Band?
  • Wo lebt er/sie? Wo leben die Mitglieder der Band?
 • Welchen Musikstil spielt er/sie? Welchen Musikstil spielt die Band?
  • Was war ein großer Hit von ihm/ihr/der Band?
  • Wo geben sie jetzt Konzerte?
  • Spielt er/sie ein Instrument?
  • Wer ist der Sänger/die Sängerin in der Band?
  • Was war sein/ihr erstes Album/das erste Album der Band?

Bedömning

Kontinuerligt bedöms elevernas sätt att samarbeta och utföra uppgifterna.

Vid presentationstillfället bedöms elevernas muntliga förmåga att presentera ett band/en artist.

Med hjälp av den skriftliga uppgiften bedöms elevernas förmåga att formulera en faktatext och yttra sina åsikter på tyska, och att översätta/sammanfatta en tyskspråkig låt till svenska.

Reflektion

1. Hur har förarbetet fungerat inför redovisningen?

2. Hur var din insats under redovisningen?

3. Vad lärde du dig i detta arbetsområdet?

 

Matriser

M2
Tyska - MODERNA SPRÅK

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner Formulerar sig allt tydligare, mer sammanhängande och med allt mer varierat ordförråd i sina muntliga framställningar
 • M2
Du använder ett enkelt språk så att mottagaren förstår, baserat på kända ord och fraser för att t.ex. beskriva och/eller berätta om något välbekant ämnesområde.
Du använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter.
Du använder ordförrådet på ett säkert sätt för att utveckla budskapet även i nya sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
Du använder ett varierat språk dvs. använder nyanser, omformuleringar och synonymer för att både utveckla innehållet och få ett bättre flyt i språket. Du beskriver och förklarar samt uttrycker tankar och åsikter och talar obehindrat om ämnet på ett klart och detaljerat sätt.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
t.ex. samtal, diskussion, argumentation
 • M2
 • M2
Du ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Du ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare samt inleder även enkla samtal.
Du ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Läsa och förstå enkel och lättillgängliga texter i olika genrer om vardagliga och välbekanta ämnen. Redogöra för, kommentera och agera utifrån innehållet.
 • M2
Du kan läsa och förstå huvudinnehållet i tydlig och enkel text, som till största delen består av vanligt förekommande ord som hör till vardagen. Du kan återberättar på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor.
Du kan läsa och förstå innehållet i texter inom kända områden. Du kan återberättar huvudinnehållet.
Du läser och förstår innehållet av olika typer av texter, även inom okända ämnesområden som är anpassade efter ålder. Du återberättar både helhet och detaljer.
Du kan läsa och förstå innehållet av olika typer av texter, även inom okända ämnesområden. Du förstår innehållet även inom områden som ligger utanför dina egna erfarenheter. Du återger, både i helhet och med fler detaljer, samt drar slutsatser om innehållet, dvs. du ”läser mellan raderna”.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner, Formulerar sig allt tydligare, mer sammanhängande och med allt mer varierat ordförråd i sina skriftliga framställningar om olika och ämnen.
 • M2
Du använder kända ord och fraser med ett enkelt språk så att alla förstår. Du skriver enkel, sammanhängande text
Du använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Du berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser.
Du uttrycker dig så andra förstår. Du använder ordförrådet på ett tydligt, sammanhängande och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga. Skriver texter av olika slag som anpassas efter syfte.
Du uttrycker dig så andra förstår genom att skriva sammanhängande texter som både visar på helheten och detaljer. Du använder nyanser, omformuleringar, synonymer för att utveckla innehållet och variera språket. Du skriver texter av olika slag med en stil som passar tillfället.
ANPASSA SPRÅKET
...efter olika syften, mottagare och sammanhang, Gör enkla förbättringar av sina framställningar.
 • M2
Du anpassar språket efter mottagare, syfte och situationen utifrån instruktioner.
Du anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Du anpassar språket utifrån mottagare, syfte och situation. Du gör medvetna val och anpassar på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla språket.
LÖSA PROBLEM (språkliga strategier)
Väljer och använder lämpliga strategier för att underlätta sin förståelse vid lyssnande och läsning. t.ex. Löser situationen för att förstå och själv kunna uttrycka sig t.ex. synonymer, följdfrågor, kroppsspråk. Samt väljer och använder texter och talat språk från olika medier i sin egen produktion och interaktion.
 • M2
Du känner till olika strategier, tillvägagångssätt, för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Du behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Du använder dig av någon form av strategi för att förstå och göra dig förstådd. Du använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Du använder olika strategier för att förstå och göra dig förstådd. Du anpassar dem utifrån situationen och behovet för att lösa språkliga problem som kan uppstå.
Du gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situationen för att förstå och göra dig förstådd. Du använder t.ex. omformuleringar och synonymer för att lösa språkliga problem som kan uppstå.
Hantera språket (i tal och skrift), språklig säkerhet
Det finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå: t.ex. svenska ord, ordföljd, uttryck och grammatisk struktur.
Det finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Du har ett språk som innehåller enstaka fel, men mottagaren förstår sammanhanget
Du har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem. Du har ett språk som i huvudsak följer språkets struktur och uppbyggnad.
Bearbeta och gör enkla förbättringar av sina framställningar.
Du kan bearbeta språket utifrån tydliga instruktioner.
Du bearbetar oftast självständigt språket. Du väljer någon form av strategi för att bearbeta det, t.ex. tar hjälp av kompis, lärare, ordbok, omformulering.
Du bearbetar medvetet språket för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Utvecklar språket efter återkoppling med hjälp av nya och gamla erfarenheter och kunskaper. Du väljer medvetet lämplig strategi för att bearbeta texten.
REFLEKTERA
Ger enkla kommentarer till några företeelser hur det är att leva i länder där språket talas och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter. kring t.ex. vardagslivet, levnadssätt, traditioner. Visar ett ökat djup i sina diskussioner om företeelser och i sina jämförelser med egna erfarenheter.
 • M2
Du reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ger enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Du framför egna åsikter utan att kunna motivera. Du gör enkla jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Du reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ger enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Du visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta och ger enklare motiveringar till dessa. Du gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån egna erfarenheter.
Du reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ge kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Du gör enkla jämförelser utifrån egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper. Du beskriver likheter och skillnader, samt drar slutsatser.
Du reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ge kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Du beskriver likheter och skillnader, samt gör jämförelser med även andra situationer. Du drar slutsatser utifrån både egna och andras kunskaper och erfarenheter och gör jämförelser med svenska förhållanden. Du bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: