👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP Granitens förskola

Skapad 2016-09-08 13:24 i Granitens förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP) Gpp för avd Smaragden
Förskola

Tema: Kommunikation

Vill att barnen ska fortsätta berätta för varandra och för oss pedagoger men också förstå vikten av att lyssna och förstå vad andra säger och kommunicerar. Det är tex viktigt att kunna kommunicera när man behöver lösa en konflikt eller när man ska ta kontakt för att vara med i leken.

Detta tema kommer att vara över hela läsåret. Vi kommer att ha olika projekt kopplade till tema kommunikation. Vi vill att projekten utgår ifrån barnens intressen och behöver under höstterminens start därför identifiera vilka intressen de har.

 

 

Innehåll

Varför?

 

Vi vill fortsätta att arbeta med förra årets tema "kommunikation". Det är viktigt att barnen tränar på att kommunicera.

Man kan kommunicera på många olika sätt, till exempel: Berätta-lyssna, fråga-svara, reflektion, hypoteser, turtagande, kroppsspråk, gester, tecken, textskapande, bild, drama, sång, musik och föräldrasamtal.

 

 

 

Syfte/Mål

 

 

Vi vill att barnen ska öka sitt ordförråd och lära sig fler begrepp. Vi vill att barnen ska utveckla sin självkänsla och stärka sin identitet så att de vågar kommunicera med kompisar, pedagoger och andra människor samt lära sig lyssna på och visa hänsyn till varandra.

Vi vill att barnen tillsammans med andra barn och pedagoger ska reflektera över sitt eget lärande genom att kommunicera med varandra.

Vi vill att barnen ska få kännedom om och prova på olika slags kommunikation.

 

 

För barnen

 

 

Genom promenader med barnen vill att de ska få utforska, upptäcka, uppleva sin närmiljö och väcka deras nyfikenhet. På promenaderna får vi uppslag till olika projekt.

Vi ska använda oss av förskolans språkpåsar. Språkpåsarna innehåller material som böcker, spel och lekmaterial som är kopplade till ett visst tema tex fordon, hon och han. Med hjälp av språkpåsarna kan vi fånga upp barnens intressen och samtidigt som vi stimulerar barnens språk, ordförråd och begrepp.

 

För pedagogerna

 

Vi vill att samtliga pedagoger börjar använda tecken som stöd i vardagen. Flertalet pedagoger har börjat på TAKK-kurs.

 Vi vill använda  lärplattor i projektarbetet i reflektionssyfte och som verktyg. 

 

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

 

Lpfö98

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

 

 

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Lpfö98

 

 

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

                                                                                                                                                                        Lpfö98

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • det kompetenta barnet- ge barnen ansvar/uppdrag att hjälpa till tex vid promenader eller visa kompisar hur man spelar ett spel.
 • barns inflytande- barnen väljer vad som är intressant att samtala om under våra promenader.
 • vårdnadshavares involvering- Spontana samtal, föräldramöten, lärväggar, utv samtal, uppföljningssamtal.
 • kreativitet och de hundra språken- atelje, sång, dans och musik, dramatisering, textskapande, bilder
 • att lära tillsammans och av varandra
 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • variation i arbetsformer
 • olika gruppkonstellationer
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • för barnen att ställa hypoteser

Uppföljning, utvärdering och utveckling

 

Vad ska dokumenteras?

Vi ska dokumentera våra projekt och barnens lärande.

Hur ska dokumentationen göras?

Vi filmar, fotograferar, pratar och berättar och lyssnar. Vi sätter upp dokumentationen på lärväggen.

 

När ska dokumentationen göras ?

Kontinuerligt.

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Barn och pedagoger tillsammans.

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen ?

Pedagogerna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016