Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 multiplikation och division

Skapad 2016-09-08 15:25 i Bodaskolan Älvkarleby
Lokal pedagogisk planering Arbetsområde: Multiplikation och division
Grundskola 4
...

Innehåll

Mål att sträva mot:

 • Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar sitt eget sätt att lära
 •  Lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
 •  Utvecklar tillit till sin egen förmåga
 •  lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att – formulera och pröva antaganden och lösa problem, – reflektera över erfarenheter och – kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden,
 •  Utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå och använda
 •  Grundläggande talbegrepp och räkning med reella tal, närmevärden, proportionalitet och procent
 •  Utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen
 •  Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande
 •  Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer
 •  Inser värdet av och använder matematikens uttrycksformer

Mål för undervisningsområdet (tolkade och konkretiserader mål):

 • Du ska kunna förklara sambandet mellan multiplikation och division och vad man gör när man använder de olika räknesätten.
 • Du ska kunna göra beräkningar i huvudet och skriftligt med multiplikation och division.
 • Du ska veta vilket/vilka räknesätt du ska använda vid problemlösning.
 • Du ska kunna redovisa muntligt och skriftligt hur du tänkt.
 • Du ska kunna förklara hur du tänkt och jämföra din lösning med en kompis lösning.

Kopplingar till läroplan

 •  Kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, med hjälp av skriftliga räknemetoder och med miniräknare
 •  Förstå och kunna använda addition, subtraktion, multiplikation och division samt kunna upptäcka talmönster och bestämma obekanta tal i enkla formler

Vad ska vi arbeta med, hur ska vi arbeta och varför ska vi arbeta med detta (arbetsgång och lärande):

 • Vi kommer att :
 • arbeta laborativt för att upptäcka vad multiplikation och division är och se sambandet mellan dem .
 • arbeta laborativt med de olika räknemetoderna
 • spela olika spel för att träna huvudräkning
 • arbeta i läroboken med avsnittet multiplikation och division, där övar du på de olika räknemetoderna och på problemlösning.
 • diskutera olika lösningsmetoder på uppgifter tillsammans samt hur man skriver sina lösningar.

Förmågor och färdigheter att utveckla och bedöma:

 • Vi kommer att bedöma:
 • din förmåga att lösa uppgifter i multipluikation och division
 • din förmåga att redovisa dina lösningar
 • din förmåga att använda dig av nya lösningsmetoder.
 • om du kan diskutera dina lösningar med andra

Matriser

Matematik år 4 läsåret 16

Ej uppnått lästa nivå
Visar förmåga
Visar god förmåga
Se ovan
Du förstår och använder dig av addition, subtraktion, multiplikation och enklare divisionsuppgifter. Du kan använda dig av skriftliga räknemetoder och huvudräkning.
Du visar sambandet mellan de fyra räknesätten t ex sambandet mellan addition och subtraktion.
Se ovan
Du ser om dina svar är rimliga.
Du ger rimliga svar och reflekterar över resultaten
REDOVISNING OCH MATEMATISKT SPRÅK
Dina redovisningar går att följa såväl muntligt som skriftligt.
Du visar säkerhet i dina beräkningar och du använder ett matematiskt språk.
Se ovan
Du använder en metod för att lösa uppgiften.
Du väljer en lösningsmetod som passar uppgiften
Förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang:
DELAKTIGHET OCH RESONEMANG
Du följer med i en matematisk diskussion t.ex genom att förklara hur du tänker när du löser matematiska problem.
Du framför egna matematiska idéer. Du tar del av andras teorier och argument.
Förmåga att reflektera över matematikens betydelse för kultur och samhällsliv:
MATEMATIK SOM REDSKAP
Du använder dig av matematiken i vardagen t ex när du handlar eller mäter.
Du ger exempel på när matematik haft historisk betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: