Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk 5

Skapad 2016-09-09 10:47 i Åledsskolan Halmstad
Runt omkring dig finns mängder av statistik vars resultat presenteras i olika diagram och tabeller. Du ska nu få bekanta dig med några olika typer, lära dig att tolka vad de säger och även att vara kritisk i din granskning. I samband med detta kommer du också att få lära dig hur du kan använda några olika lägesmått för att beskriva resultaten.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Du kommer att få kunskap om hur du kritiskt kan granska diagram för att upptäcka hur lätt det är att "luras".

Du kommer också själv få prova att göra en statistisk undersökning genom att samla in data, presentera den med tabell och lämpligt diagram, samt besvara några frågor utifrån det resultat du får.

 

Innehåll

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på den statistiska undersökningen du gör, dokumenterar och redovisar. Du kommer att få både kamratrespons och lärarrespons.

Du kommer få tolka diagram och tabeller utifrån olika frågeställningar.

Du kommer få visa dina kunskaper om olika lägesmått.

Begrepp

Viktiga ord och begrepp som du behöver lära dig att förstå och använda:

frekvenstabell

stapeldiagram

stolpdiagram

linjediagram

insamling av data

cirkeldiagram

lägesmått

medelvärde

median

typvärde

 

Filmer - youtube

Lägesmått - Medelvärde, median & typvärde, av Lärare Christer Sjöberg

 

 

.

Uppgifter

 • En statistisk undersökning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6 Lgr11

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
 • Ma
Du använder egna ord istället för matematiska begrepp. Du använder dessa ord var för sig, utan samband eller jämförelse.
Du använder matematiska begrepp i välkända situationer. Du kan göra enkla jämförelser.
Du förstår och använder matematiska begrepp och kan förklara vad de står för samt hur de hör ihop eller skiljer sig.
Du förstår och använder matematiska begrepp. Du kan även använda dem i nya sammanhang.
Metoder
 • Ma
Du försöker använda givna metoder. Du behöver hjälp med struktur och redovisning.
Du löser rutinuppgifter med given metod. Din beräkning är till stor del begriplig.
Du behärskar flera olika metoder. Din beräkning är begriplig och man kan lätt följa hur du har tänkt.
Du behärskar flera olika metoder och kan motivera ditt val. Din beräkning är begriplig och matematiskt korrekt i alla led.
Resonemang, Kommunikation
 • Ma
 • Ma
Du försöker visa och förklara hur du tänkt och räknat med hjälp av givna uttrycksformer.
Du kan visa och förklara hur du tänkt och räknat. Du kan själv välja uttrycksform för hur du visar din lösning. Du kan samtala och till viss del föra resonemanget framåt.
Du kan tydligt visa och förklara hur du tänkt och räknat. Du kan jämföra din lösning med andras. Du kan samtala och föra resonemanget framåt.
Du kan tydligt och effektivt förklara hur du tänkt och räknat. Du kan jämföra din lösning med andras. Du kan samtala och föra ett fördjupat resonemang framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: