Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik

Skapad 2016-09-09 11:45 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Arbete inom Atom och kärnfysik som ser ingående på atommodellen för att förklara materiens uppbyggnad, hur den klassiska fysikens utveckling förändrat vår syn på naturen och vårt sätt att leva, olika former av elektromagnetisk strålning och hur man kan använda den, radioaktivitet, fission, fusion, atombomber och kärnkraftverk. Samtala och argumentera för och nackdelar med kärnenergi occh hur vi kan lösa samhällets energibehov i framtiden.
Grundskola 9 Kemi Fysik
Vi ska arbeta med att få en djupare kunskap om atommodellen för att förklara materiens uppbyggnad, se på hur den klassiska fysiken utvecklats och förändrat vår syn på naturen och vårt sätt att leva. Elektromagnetisk strålning och hur vi använder den. Atombomber, kärnkraftverk, energifrågor och annat spännande som hör till arbetsområdet.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 •  Att i ord och bild kunna beskriva atommodellen och sedan använda den för att förklara olika materiels uppbyggnad
 • Hur den klassiska fysiken utvecklats genom tiden och förändrat vår syn på naturen och vårt sätt att leva
 • Hur det fick till när forskarna upptäckte atomen och att den består av mindre delar
 • Hur en atom är uppbyggd och vad isotoper är
 • Hur elektromagnetisk strålning skapas
 • Vad radioaktiva ämnen är och hur dess upptäckt påverkat människans livsvillkor
 • Vad strålning är, hur den påverkar levande organismer, hur man kan skydda sig mot strålning och vad vi kan använda strålning till.
 • Hur man mäter strålning
 • Vad en atombomb är och hur den fungerar
 • Kärnkraftverk
 • Samtala och argumentera för kärnenergins för- och nackdelar samt hur vi kan lösa samhällets energibehov i framtiden.

Hur bedömer vi dig?

 • Diskussionsuppgifter på lektioner
 • Läxförhör
 • Prov

När?

 • 37-45/46. Prov vecka 45/46

 

Ord som ska kunna förklaras efter detta område:

Proton, elektron, atomkärna, jon, atomnummer, masstal, ädelgas, elektronskal, valenselektron, grundämne, neutron, isotop, radioaktiv, alfastrålning, betastrålning, gammastrålning, joniserande strålning, halveringstid, dosimeter, bakgrundsstrålning, radonhus, fission, fusion, generator, styrstavar, turbin, kärnkraftverk, atombomb.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Ke
Atom- och kärnfysik

Rubrik 1

Förmåga att: använda kunskaper i fysik/kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
På god väg
E
C
A
Aspekt 1
Eleven behöver utveckla förmågan att samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och att skilja fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriva några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Ny aspekt
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ny rubrik

Förmåga att: använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
På god väg
E
C
A
Ny aspekt
Eleven saknar just nu grundläggande kunskaper om energi, materia, och andra fysikaliska sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Ny aspekt
Eleven använder inte än fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
Ny aspekt
Eleven behöver arbeta på sin förmåga att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Ny aspekt
Eleven kan inte än ge exempel på och beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan ge exempel på och beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: