Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht. åk 6

Skapad 2016-09-09 18:06 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik

Under höstterminen arbetar vi med följande områden: tal, bråk, geometri, statistik och problemlösning.

Innehåll

Mål


 

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att: 

-formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

-använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

-välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

-föra och följa matematiska reonemang

-använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Arbetets innehåll

Vi arbetar med:


1. Tal:

 • förståelse för varför vi använder decimaltal och decimaler
 • att storleksordna decimaltal
 • betydelsen av orden deci, centi och milli
 • att räkna med decimaltal

 

2. Bråk: 

 • att läsa och skriva bråk
 • begreppen täljare och nämnare
 • begreppen bråkform och blandad form
 • att addera och subtrahera bråk med samma nämnare
 • att kunna räkna ut vad en viss del av ett antal ex.3/5 av 20
 • att jämföra bråk

 

 

3. Geometri:

 • att mäta och räkna ut omkrets på olika geometriska figurer
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar
 • de vanligaste enheterna för area

 


4. Statistik

 • att läsa av och tolka stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram
 • hur man ritar och redovisar fakta i ett stapeldiagram och linjediagram
 • hur man räknar ut medelvärde

 


5. Problemlösning

 • hur man arbetar med problemlösning
 • hur man läser, hämtar fakta ur en text
 • hur man ritar bilder
 • hur man prövar sig fram för att komma fram till en lösning
 • hur man letar mönster i tal och bild
 • hur man kan arbeta baklänges för att komma fram till ett svar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Arbetssätt och redovisning

 

Vi arbetar med vår matematikbok "Matte Direkt Borgen 6 A". Ibland arbetar vi med annat arbetsmaterial.
Inför varje kapitel kommer vi att gå igenom mål och kunskapskrav.
Inför varje delområde i kapitlet kommer vi att ha gemensamma genomgångar, där vi diskuterar olika matematiska begrepp och strategier.
Vi arbetar med mattebeting, där du planerar veckans arbete.
Vi kommer också att arbeta med färdighetsträning, problemlösning (kluringar) och praktiska problem.
Vi kommer att göra olika diagnoser och prov för att se hur väl du uppnått de olika målen.
Du kommer att få möjlighet att repetera samt att fördjupa dig inom olika områden.

Du kommer att få möjlighet att arbeta enskilt, i par och i mindre grupp.

Reflektion-utvärderingHur lär du dig bäst?

Vilka är dina starka områden inom matematiken?

Vilka områden behöver du utveckla?

 

Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Jag kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva och resonera.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen Jag kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp
,
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Använder och undersöker matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt gör en bedömning av den metod jag använt.
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska samtal och diskussioner.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt..
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan jag föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: